shadow
Diocese de Dili > NOTÍCIAS > HOMILIA DO BISPO > “FIAR IHA BUAT NEBE O LÊ, HANOURIN BUAT NEBE O FIAR, MORIS TUIR BUAT NEBE O HANOURIN”

“FIAR IHA BUAT NEBE O LÊ, HANOURIN BUAT NEBE O FIAR, MORIS TUIR BUAT NEBE O HANOURIN”

Rev. Msgr. Mario Codamo, Secretario Nunciatura Vaticano iha Timor Leste

Rev. vigario geral, vigario episcopal sira, padres, madres,seminarista sira,

Fr. Aderito, Fr. Mariano, Fr. Mechior ho Familia houto

Convidado no Sarani doben sira nebe saun Jose hadomi !

 

“Fiar iha buat nebe o Lê, hanourin buat nebe o fiar, moris tuir buat nebe o hanourin.”

 

Loron ida  Saun Francisco sai housi nia konvento hasoru nia kolega Frei ida naran Frei Junipero. Nia Frade ida nebe simples no diak. Saun Francisco gosta irmaun ne’e nia personalidade. Saun Francisco dehan ba Frei:

Frei Junifero mai ho hau ita ba halo pregasaun!

Frei ne’e hatan : Hau Nia Aman, hau nia memoria naton deit oin sa mac bele ba halo pregasaun ba ema barak nune’e!”

Tamba Saun Francisco insiste entaun Frei ne’e mos obedece.

Sira rua hahu lao tama no sai  cidade, wainhira lao iha silencio sira harohan ba ema nebe fa’an sasan iha loza, ema nebe servisu iha oficio sira, ema nebe servisu iha eskola no sst. Hasorou labarik sira hase no hamnasa ho sira, liu-liu sira nebe kiak liu.  Dada lia ho katuas sira nebe tur iha dalan; Hase no hakbesik ba sira nebe moras; wainhira sira hare labarik ida dudu caroxa nakonu ho be, sira para no ajuda labarik lori be too iha nia uma no sst.

Hare katak lokraik ona nia dehan ba Frei Junipero, “ agora oras ona atu ita fila fali!”

Frei Junipero hatán, “nebe… ita la halo pregasaun?”

Saun Francisco ho hamanasa hatan: oan doben ohin ita halo barak tiha ona …..

 

Forma diak liu atu comunica mensagem laos ho linguagem verbal deit maibe ho ita nia jeito (maneira) moris mac toca (influencia) ema nia fuan no ema nia moris.  Atu komunica Boa Nova Jesus nian mais eficiente precisa exemplo da vida; metodologia ida mac Maromac usa laos koalia deit ho lia fuan maibe koalia mai ita iha Nia Oan Jesus; nia  partilha ksolok, nia preocupa ho kiak sira no fo tulun ba sira nebe precisa…

 

Ohin ita Celebra Festa Saun Jose nian, “Jose Maria Nia kaben.” Saun Jose ema nebe hanesan ita houto hatene ,”ema nebe laos ho lia fuan mac nia hanourin ita maibe ho nia silencio!”Nia hanourin ho nia hahalok! Nia hanourin ho nia moris rasik.

 

Iha solenidade Saun Jose nian iha mos ordenasaun diacono sira hanesan: Fr. Aderito Sequeira, Fr. Mariano Neto no Fr. Melchior Falo. Kna’ar principal diacono sira nia mac atu haklaken Maroamc Nia Lia fuan nebe resumo iha lia fuan hirak ne’e,

 

“Fiar iha buat nebe o Lê, hanourin buat nebe o fiar, moris tuir buat nebe o hanourin.”

 

Iha  silencio Saun Jose rona …Nia tetu…Nia ikus mac decide kolabora ho Maromac atu realiza obra salvasaun nian;

 

Mai ita koko atu komprende oituan dificuldade nebe saun Jose enfrente no oin sa nia liberta nia an housi mentalidade ida tuan nian; oin sa nia koko atu comprende Maromac nia vontade ba nia no husik nia plano pessoal sira…certamente laos facil maibe ida ne’e extraordinario…..

 

Malok doben sira, Judeu sira halo distinsaun ida nebe nitido(claro)  entre noivado e casamento (Deut 20:7); original housi lia grego “noivar significa comprometer no ida seluk casamento dehan katak, “simu iha nia uma; nia implicasaun mac “coabitar= morar juntos”.

 

Jose wainhira iha hela tempo noivado nian verifica tiha ona katak Maria gravida. Jose nota deit kona ba Maria nia gravida wainhira nia fila housi Ain-Karim, Isabel no Zacarias nia uma. Tamba Maria hela ho sira nain rua besik fulan lima, wainhira fila mai Jose descobre katak Maria isin rua ona.

Jose ema nebe diak, “santo”, nia la kohi atu hamoe Maria tamba tuir lisan Judeu sira nian, direito noivos sira nian equipara(asemelha) ho casados sira nian ne’eduni tuir lei:

  • noiva nebe la fiel ba nia noivo tenke “tuda fatuk ba nia”(sinal kastigo) hanesan ema neba kabenain ona (Deut 22:20-27)
  • noiva lolos ne’e tenke halo karta divorcia ida atu haketak malu nian
  • oan nebe moris iha tempo noivado nian ne’e considera legitimo
  • durante tempo noivado ne’e mac, noivo ka noiva mate , ida be hela ne’e considera “faluk”..

 

Iha momento ida hanesan ne’e, saun Mateus dehan, Jose duvida los! Tan ne’e, nia tenke acusa Maria iha Sinedrio mac diak ka? hamoe nia? ou halo karta divorcio nian ida? Jose hili hipotese ikus katak atu hakerek deit surat ida nia assina ho sasin rua nia  assinatura atu evita escandalo iha publico.

 

Nia hanoin hela buat hirak ne’e maske seidauk hetan reposta ida matan mos dukur tiha deit hanesan ita balu halo dadaun. Wainhira nia dukur hela nia mehi katak iha Maormac nia anju ida mai visita nia hodi dehan ba nia,” Jose, David nia oan, keta tauk atu simu iha o nia uma nudar O nia fen basa Nia kous tamba Espirito Santo.”

 

Anju ne’e husu nia atu simu Maria iha nia uma,

simu Maria nudar nia kaben,

nia kous tamba Espirito Santo.

 

Jose simu Maria nudar nia noiva , maske nia kous ona ba fulan ruma nia laran nudar nia fen, Jose mos assume nia responsabilidade nudar kosok oan ne’e nia Aman hakiak.

Wainhira Jose hader nia , Nia simu kedas Maria nudar nia fen.

 

Saun Jose hatudu los mai ita, ema Maromac nian basá iha momento “duvida” iha moris precisa buka tulun, precisa ema seluk nia conselho…ba Saun Jose nia loke an ba inspirasaun Divina; hodi loke an mac nia bele hare Maromac nia vontade.

Maromac iha plano ida mai ita id-idak, wainhria nia matan monu iha ita no fihir ita maske ita buka dalan atu ses maibe dala barak la konsegue,

“Maromac tau nia marka la iha ema ida bele hasai.” Nune’e mos wainhira Nai Maromac hakarak la iha ema ida nebe bele impede Maormac nia plano;

 

Hanesan istoria David nian Maromac bolu nian atu ukun maske nia hahalok sira mos dala barak la tuir dalan Maromac Nia vontade maibe Maromac fiel nafatin ba nia;

Saun Jose rasik hatudu mai ita!

 

Ohin mos nafatin halo istoria nebe hanesan; Maromac kontinua bolu ….Nia bolu ema feto no mane atu harí Maromac nia reino iha rai ne’e, ida ne’e mac Maromac nia vontade.

 

Ida ne’e mac vocasaun…

Maromac bolu ita houto atu sai sarani, “liu housi batismo ema ida hola parte iha  Kristo Nia isin no sai Maromac nia povo. No sira liu housi sira nia kna’ar amululik, profeta no liurai nian” no ida ne’e mac fundamento ba vocasaun hot-houto iha Kreda.

 

Ita sai sarani tamba ita fiar iha ida nebe bolu tamba ne’e ohin ita mos halibur iha ne’e atu celebra ita nia fiar. Ita mos precisa hatan nafatin ba bolu ida ne’e…

-bolu ida iha Kreda- bolu ida atu forma comuniaun  ho Cristo, tuir Maromac nia vontade no espirito santo nia kbiit. Katak ema houto Maromc bolu atu hola parte iha Creda nia moris ka sai protagonista iha Kreda nia moris no nia missaun.

 

Wainhira kolaia kona ba vocasaun ida ne’e ita dehan los duni ida ne’e misterio duni tamba dala barak ita la komprende. Buat nebe dala barak ita husu mac ne’e , saida mac sai criteria ba Maromac atu hili foin sa’e ida?

 

-Maroamc iha nia criteria rasik, nia livre (hanoin kona ba vocasaun David nian…)ema karik hare liu ba aparencia external maibe Maromac hare iha laran…

 

-ida ne’e iniciativa Maromac nian nebe fihir ema id-idak tuir nia sasukat rasik.

sira nain tolu rasik depois halo percurso vocasaun nian iha tinan barak ikus mai too iha conclusaun ida katak,  “wainhira koalia kona ba vokasaun laos ita mac sai nain maibe Maromac, ita instrumento ida nebe Maromc precisa no usa; No ida ne’e mac sira fiar! No ho haraik an sira houto reconhece katak:

 

“LAOS IMI MAC HILI HA’U , MAIBE HA’U MAC HILI IMI”(Jo 15:16)

 

No ida ne’e mai sai nudar sira nia LEMA ordinasaun diacono nian nebe continua fo inspirasaun iha sira nia moris nudar ministro ordenado ida.

 

Maibe ohin ita hakarak koalia kona ba sira ministerio ordenado nian nudar diacono. ita assiste dadaun kona ordenasaun diacono sira nian. Liu housi sacramento orden nian mac ita nia maun alin nain tolu  ne’e hetan consagrasaun. ka “atu consagra” iha mos sentido ida katak, “atu haketak an ba kna’ar santo Maromac Nian.”

Lia fuan diacono mai housi lia grego , diákonos significa servo;  wainhira ita liga ho expressaun sira iha Testamento Foun hanesan diakonia=service, verbo “diakonein=atu servi.”

 

Espiritualidade diakono sira nia  mac espiritaulidade ida atu servi.

 

Hau hakarak partilha experiencia ruma nebe acontece horseik lokraik nebe hamtuk ho familia sira iha Lecidere sira nain tolu halo sira nia promessa. Ba amo diocesano sira ida ne’e laos novidade maibe ba hau novidade ida tamba sira promote buat ha’at:

  • Promote atu moris iha celibate too mate
  • Promote atu halo responsabilidade didiak  diakono nian
  • Promote atu Buka ho laran tomac tuir Kreda Nia ukun fuan tomac no buka fo exemplo diak ba ema seluk
  • Promote katak decisaun hirak ne’e houto ho liberdade rasik no tamba domin ba deit Maromac;

 

Ba hau promessa ida ne’e mac fundamental tebes ba diacono ida liu-liu molok atu halo kna’ar ida importante  hodi promote atu moris laran mos no moris deit ba Maromac. Celibato katak ema nebe tamba domin ba Maromac nia hili atu la forma familia. Ema ida nebe moris ba Maromac deit nia sei disponivel total ba servisu Maromac nian;               ema nebe la kaben preokupa deit ho Marmac nia servisu.

 

Diacono laos atu servi deit maluk sira maibe nia kna’ar nebe a’as liu atu fo Gloria nafatin ba Maromac; ho kna’ar santo ida ne’e tulun atu estabelece relacionamento ida nebe diak ho Maromac.  kna’ar importante diacono nian ida mac atu harohan….SERVIDOR IDA PRECISA…..SER DILIGENTE…BADINAS HAKLAKEN MAROMAC NIA LIA FUAN…BADINAS HALO DIAK…BADINAS HAROHAN!

 

Saun Jose ema nebe badinas ita husu atu nia hakiak vontade ka espirito ida ne’e iha ita houto nia fuan sai ema nebe badinas…liu-liu ba sira nain tolu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *