shadow
Diocese de Dili > NOTÍCIAS > HOMILIA DO BISPO > EMA HARÉ HO MATAN, MAROMAK HARÉ HO FUAN! ( PROVERBIO ANTIGO SIRIACO)

EMA HARÉ HO MATAN, MAROMAK HARÉ HO FUAN! ( PROVERBIO ANTIGO SIRIACO)

Ita hakat dadaun ba iv domingo tempo quaresma nian nebe propoin mai ita tema “iluminasaun” , “naroman”.  Passagem ida housi nakukun ba naroman hanesan evangelho haktuir kona ba ema matan delek nebe consegue hare fali no liu-liu fiar iha ida nebe halo nia hare, mac Jesus.

Segunda leitura koalia mos kona ba passagem ida housi nakukun sala nian ba moris grasa liu housi we Batismo nian; ne’eduni oras ne’e imi “ema naroman nian, buka sai hanesan ema naroman no naroman nian oan!”

Ho hanoin nebe hanesan mac profeta Samuel “unge”(foti ) David ba Liurai; Maromak foti David hanesan naraoman ida ba  nia povo Israel!

Leitura tolu ne’e houto propoin problema “discernimento.” Wainhira Maromak haruka Samuel ba Jesse nia uma, nia apresenta nia oan sira houto liu-liu sira nebe isin boot no maka’as. Profeta mos hanoin ida nebe atu sai liurai mac ida nebe isin maka’s no forte tuir ema nia hare. Jesse mos apresenta deit oan sira nebe boot ba profeta, maibe Maromak insiste nafatin ba profeta atu Jesse haruka bolu nia oan ida nebe kiik, David. Wainhria Samuel hare David, Maroamak dehan ba Samuel, “hili mak Nia, basá nia mak sei sali duni liurai.” Ne’e duni saida mac it abele dehan maluk doben sira, katak,”Ema hare aparencia maibe Maromak hare consciéncia” no no atu hatán ba ita ema nia curisiodade iha proverbio antiga Siriaco nian dehan nune’e, ”ema hare ho matan maibe Maromak hare ho fuan.” ida ne’e dehan katak ita ema nia hare bele sala maibe Maromak nunca bele sala basá nia mac verdade. Profeta descobre laos tuir buat nebe nia sente no gosta maibe descobre no comprende ida ne’e mac Maromak nia  hakarak. Nia iha capacidade ida atu rona, tetu, hafoin decide; ida ne’e mac processo discernimento.

Iha segunda leitura bolu sira houto nebe simu ona Batismo hanesan ita sira ne’e iha circumstancia saida deit iha moris buka nafatin atu halo “discernimento” (rona, tetu, decide) tuir buat nebe Los, laos tuir baut nebe hau hakarak. Buat ida nebe Los ne’e ida deit basa Nia deit mak declara,”hau mak dalan, Lia Los no moris.”Nia mak Maromak oan nebe halo an ba mane no horik ih aita leet.

Jesus iha evangelho iha encontro ida ho ema nebe matan delek. Jesus iha relacionamento ida nebe especial ho ema ne’e. Matenek sira lalais liga matan delek ne’e ho moras ida; sira liga moras ne’e hanesan consequencia sala nian; maibe Jesus iha nia hare oin seluk. Jesus hare ida ne’e hanesan ocasaiun ida atu hahi Maromak ou atu Maromak revela Nia an, laos atu condena nia ka nia parenti sira; momento atu hahi Maormac oin sa? Momento ida iha nebe atu manifesta comportamento ida solidario nian ho ida nebe moras. Basa ida nebe moras iha momento ne’e necessita hau nia tulun no hau nia ajuda. (ex. dala ida ami toman iha dalan accidente ida, wainhira too ema barak kareta no motor para housi oin no kotuk wainhira husu sira precisa saida? Sira hatan ami precisa kareta ida atu tulun paciente ne’e ba klinica nebe besik. Buat nebe halo hau hanoin mac kareta no motor barak iha neba maibe ema la disponibiliza sira nia transporte atu fo tulun a’at liu tan iha mos transporte governo nian lubuk ida para iha neba… dala barak iha moris precisa iha sentidu komum, iha sensibilidade ida ho ita nia maluk sira. Ita mos dala barak bele ho ita nia sensibilidade ita bele salva ema seluk no halo diak ba ema barak maibe dala barak ita iha atetude ida nebe iha lian italiano dehan, “non toca me!” itu bukan urusanku! Atetude ida ne’e mac infelizmente conquista ema barak iha mundo ne’e  nia fuan nebe  sira linguagem mac atentado, terorismo, violencia no sst.   Maibe ida ne’e laos vocabulario sarani ida nian! Iha momento ida nebe iha contradisaun sira principio no valores nian ne’e mac ita tenke hamrik atu halo diferença.

Saida mak acontece ba matan delek ne’e wainhira bele hare fali ona?

Nia laos deit loke matan tamba bele hare maibe liu-liu nia kbiit “forsa” nebe nia simu housi ida nebe halo nia bele hare , ida ne’e mac Jesus. Nia haklean nia conhecimento ida ho Jesus nia “identidade.”

Ida nebe halo nia hare dehan ba nia ,” ba no fase o nia matan iha we matan Siloé nian!” ba husik hela foer iha be matan no o hori ohin ba oin mos ona.  Ne’eduni laos deit conhecimento maibe renascimento ida!  Ida ne’e resulta housi encontro entre  moras ida ho nia medico; sala nain ida ho nia Maromak; criatura no creador no ema ho nia Maromak;

Acontecimento ida ne’e laos unico maibe ita mos dala barak experiencia encontro ida ne’e maibe se la consegue estabelece amizade ida nebe profunda tamba ita seidauk pronto atu housik Maromak continua kompleta nia obra iha ita.. ita la pronto atu husik Maromak servisu iha ita…

Ne’e ita bele hare gesto nebe Jesus halo hodi fo isin diak ba moras ne’e

Maluk doben sira koko reflecte oituan oin sa Jesus halo milagre ida ne’e! ita bele dehan Jesto terapeutico nebe Jesus halo, “foti taho no kose ba matan delek nia matan!” (Jo 9:7) taho iha Bilblia koalia iha nebe? Iha livro Genesis, los ga lae? Iha istoria criasaun nian; iha genesis (9:7). Ida ne’e laos magia ida! Ka buat nebe espiritualismo! Maibe simplesmente atu hatudu ita nia“humanismo “. Ema nebe mai duni housi rai rahun. Rai rahun ida ne’e iha folin deit wainhira iha kontacto ho Maromac. ita nia fiar hanourin se la iha Maroamc o se los? Tan ne’e ita precisa iha encontro nebe constante ho Maromak atu lori ba pefeisaun obra Maromak nian nebe iha ita. Sala katak hadook an housi Maromak; moris dook housi Maromak…

“Ema hare ho matan maibe Maromak hare ho fuan!”

 oin sa mac ita bele koko mos hare ho Maromak Nia fuan?

Discernimento

Amo Papa wainhira koalia mai ita saraini sira no hatudu dalan atu hametin ita nia fiar precisa tau iha neon lia fuan tolu ne’e:

  1. memoria katak koko hanoin nafatin buat diak Maromac halo tiha ona; liga ho promesa houto nebe Maromak halo ho ita ema…
  2. esperança- vertude boot tolu nebe ita simu iha loron batismo: fe, esperança no caridade; tamba fiar ita halo diak no ita halo diak tamba la iha buat nebe ita halo iha rai ne’e saugate deit. Fiar iha future ida!
  3. Halo discernimento cada momento da vida;

Iha realidade moris nian ita hotu momento barak nebe ita iha hela “cruzamento.” Momento hirak nebe hau iha dilemma moris nian;  dilemma kona ba decisaun ruma nebe tenke foti iha familia, iha service , nune’e mos decisaun pessoal sira; liu-liu wainhria ita liga ho ita nia consciéncia moral nian, wainhrai koalia kona ba moris, kona ba justice, wainhira koalia kona ba verdade no sst…

Atu halo discernimento precisa rona, precisa tetu no hafoin mak foti decisaun ida molok atu executa;  proceso discrnimento precisa tamba atu evita ita nia interese no ambisaun pessoal maibe buka duni ema barak (familia, instituisaun) nia diak, liu-liu Maromak nia hakarak.

Iha processo discernimento ita rona-ita tetu- ita harohan no ita decide!

Hanoin kona ba ne’e hau halo pergunta ruma mai hau nia an:

  • decisaun hirak mak hau halo ho hau nia interese no ambisaun no lolos la devia halo?
  • dicisaun hirak mak hau halo no ikus mai halo terus hau nia familia, belun sira nune’e mos instituisaun tamba deit hau nia imaturidade?

Naroman

Maluk doben sira quarto domingo quaresma nian ne’e mos hanaran”Laetare”. Convite ida atu haksolok hanesan iha antifona ba entrada nia dehan,”Jerusalem haksolok ba ! imi houto nebe hadomi nia, halibur an hamutuk ba! Imi be moris iha neon susar , haksolk ba! imi sei hetan ksolok!

Saida mak rasaun ba imi nia ksolok iha loron ida ne’e?

Ema  moris iha nakukun laran haksolok ba basa naroman too ona mai! Ida ne’e mac matan delek ne’e experiencia depois encontro ho Jesus.

Maluk doben sira, hanesan matan delek ne’e dala ruma, ita nakloke ba naroman…nakloke ba Maromak no nakloke ba graça;

maibe dala barak ita mos hanesan doutoro sira Lei nian nebe: hodi ita nia arogancia no orgulho mac condena hela deit ema seluk; no ohin convida ita houto atu loke ita nia matan ba naroman Cristo nian atu nune’e bele fo fuan barak no fuan nebe qualidade; iha capacidade atu elimina comportamento sira nebe laos sarani nian; ita houto, dala ruma, ita hatais comportamento ida nebe gentio nian; comportamento sala nian; importante mak ita houto precisa arepende no haka’as an atu lao iha dalan nebe los no moris nian..

Ne’eduni ita precisa neon nain nafatin. Keta tauk atu loke ita nia fuan ba Maromak!

Maluk doben sira, loron hirak ne’e ita boot sira celebra hela ita boot sira nia aniversario; hau nia Parabens ba ema houto housi kiik too boot tamba papel nebe importante los ita boot sira halao iha rai doben ida ne’e. Liu housi ita boot sira mac tulun ukun nain rai ida ne’e nian tau ordem ba rai ida ne’e.

Hau aprecia tebes ita boot sira nia programa ba celebrasaun aniversario nian ne’e hahu sexta iha reflexão ida ho don Basilio, ohin missa hafoin mac sei termina ho festa no sira be no formal nian iha segunda feira mac sei comemora, festeza ita boot sira nia loron.

momento hanesan ne’e laos atu haksolok deit maibe momento oportunu ida atu halo reflexão hamutuk dalan ida koko atu melhora nafatin papel instituisaun ne’e nian ba nia povo no nia nasaun.

Vocabulario nebe ohin hau usa iha leten “discernimento”; Rona, harohan , tetu mac dalan ba progresso!

Ohin mos hau dehan , “keta tauk!” Wainhira ita rona buat barak nebe ita la gosta atu rona ida ne’e mac obstaculo ba melhoramento. Nudar força dala barak ita la tauk ema seluk, maibe dala barak tauk atu hatene ita nia an, hatene ita nia fraqueza, tauk sai housi ita nia nakukun…

Precisa mente ida ne’e mak sai “tantantagan” boot ida mai ita!

Iha santu ida dehan nune’e,

“sai housi  o nia noraman nee, lolos ida nee nakukun boot ida, iha Hau nia naroman nia oin, o nia ne’e nakukun boot ida ….Hau mak naroman lolos, hau hakrak atu fo ba O….! “

maske ho desafio hirak ne’e houto ita “haksolok” nafatin ba basá Maromak convida ita houto BA MORIS FOUN IDA …. MORIS IDA NEBE BESIK LIU BA MAROMAK…WAINHIRA ITA COLABORA HO NAROMAN ESPIRITO SANTO NIAN.

ESPIRITO IDA NE’E MAK HANOURIN ITA

“HARE LAOS HO EMA NIA MATAN MAIBE HO MAROMAK NIA FUAN!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *