shadow
Diocese de Dili > NOTÍCIAS > REFLEXÃO > MAROMAK NIA REINO…?

MAROMAK NIA REINO…?

Maun alin doben sira, husi Evangelho Santo Evangelista sira koko atu explica mai ita Maromak nia reino nudar uluk Jesus explica ba sira. Ita nia reflexão kona ba Maromak nia reino bele hahu hanesan ne’e, Maromak nia reino ne’e saida los? Ideal ida, mundo futuro ida, mehi ida? Ou saida los. Maromak nia reino ne’e uluk nanain realidade ida, realidade divina ida nebe Nai Maromak liu husi nia oan mane mesak halo sai concreto iha mundo, halo tama iha ita ema sira nia moris. Neduni Maromak nia reino ne’e laos mehi ida, laos ideal ida, neim realidade futura ida, maibe Maromak nia reino ne’e moris real ida, situação concreta ida nebe oras ne’e dadaun ita moris hela dadaun ba. Ita nia liburmalu hamutuk iha ne’e dadaun ne’e sinal ou forma concreta husi presença Maromak nian iha mundo ne’e. Sinal no realidade concreta presença Maromak nia reino nian iha ita rohan laek tebes, ita sei laiha kbiit atu bele hanoin no comprende hotu kedas, maibe Na’i Maromak fo kbiit mai ita liu husi Espirito Santo atu ita bele comprende no moris iha neba, atu ita bele mos haklaken ba ema seluk.

Maromak nia futar liafuan sira be hato mai ita iha Livro Sabedoria 12, 13, 16-19; São Paulo nia surat ba sarani sira iha Roma 8, 26-27 no Evangelho São Mateus 13, 24-40 revela mai ita realidade Maromak ninia reino nia presença iha ita nia le’et mak SAI PRUDENTE, LARAN LUAK NO SAI TULUN NAIN IHA HALAO ITA NIA MORIS NE’E.

Husi Livro Sabedoria hatudu mai ita katak Nái Maromak nia laran luak mai ita ema sira rohan laek tebes. Nune’e mak wainhira ita monu ba salan, Nai Maromak halo ita iha mos kbiit atu hatene laran moras ba ita nia salan sira hodi hakribit no fila fali ba dalan moris los ninian. Nai Maromak laran luak mai ita nune’e atu ita mos bele sai laran luak hanesan Nia ba criatura sira seluk, ba ema, ba ai horis, ba animal, ba rai, ba tasi, ba loro, no ba universo tomak. Laran luak katak quidado, katak estima, katak hadomi hodi la estraga, la sobu maibe moris hamutuk lolos iha familia bo’ot ida deit, familia Maromak nian nebe concerteza hotu hotu mai nanis husi Maromak. Atu bele sai ema nebe laran luak uluk nanain nia tem que laran moras tan nia salan sira, hakribi nia salan sira, iha hakarak atu lao fila fali iha dalan los hodi halo diak, halo diak, no halo diak ba nafatin. Ida ne’e condição nebe permite atu Maromak mai kuda kbiit laran luak nian ne’e iha ita. Tuir mai bele halo nune’e hodi sai laran luak ita ema lao mesak-mesak ita sei la consegue tamba ita fraco, maibe wainhira ita lao hamutuk ho Maromak mak ita sei bele basa Maromak mak ita nia kbiit, Maromak mak ita nia mata dalan, ita nia tulun nain.

São Paulo hateten mai ita katak “wainhira ita fraco Espirito Santo tulun nain mai tulun ita”. Espirito Santo tulun ita atu halo ita mos sai ema tulun nain. Basa ema tulun nain ne’e Maromak nia oan, Maromak nia ema. Espirito Santo tulun ita atu halo buat diak sira nebe ita ladauk iha kbiit atu halo, tulun ita atu ita bele tulun malu hodi hotu-hotu bele moris nafatin, moris ksolok iha domin no dame nebe sai nudar simbolo presença Maromak nia reino iha ita nia le’et.

Maun alin doben sira, durante ne’e ita fo sasain ba Maromak nia Reino ne’e kona ba laran luak no tulun nain ne’e ka lae? Keta ita kolia makas ba malu deit karik, keta ita hakilar deit karik. Ita tulun ema sira liu liu sira kbiit laek sira be precisa ita nia tulun ka lae? Katuas sira, kiik sira, kiak sira, moras sira, kbiit laek sira hotu. Wainhira sira foti lian no lolo liman hasoru ita ita rona hodi tulun sira ka lae?

Ita so bele moris duni iha Maromak nia reino hodi moris hanesan Maromak oan wainhira ita la taka matan ba sira, wainhira ita rona hodi mos tulun sira, ou wainhira ita lao hamutuk hodi tulun malu nafatin iha moris ne’e. Nai Jesus Cristo hanorin dehan katak atu bele moris lolos nudar Maromak oan ita percisa sai neon nain ka prudente tamba iha mundo ne’e iha mos buat at ho ninia nain nebe moris mos iha ita nia maun alin sira seluk hodi hakarak hamate fini ka hahalok diak sira moris nudar Maromak oan nian ne’e husi ita, sira pronto nafatin hela hodi hein iha qualquer momento atu estraga hodi hamate fini Maromak nia reino ne husi ita. Ita tem que sai neon nain ou prudente iha saida? Ita tem que sai neon nain-prudente iha hatene didiak no lolos distingue buat nebe los no buat nebe sala, buat nebe diak no buat nebe at hodi ikus mai hili moris tuir buat nebe los no buat nebe diak. Buat nebe los no diak mak sai sinal Maromak nia reino horik iha ita le’e, buat nebe at sinal presença reino buat at nian mak iha ita le’et.  Husi kedas ninia hun mai laiha ita ema ida mak hakarak buat at no moris at basa ita mai husi buat diak no hahalok diak nia hun, Maromak rasik. Buat at no hahalok at sira nebe ita halo ne’e mai ona husi ita nia fila kotuk ba Maromak hodi lao tuir buat at ninia hakarak.

Roman Evangelho São Mateus nian Cristo hanorin katak buat diak sira nebe Maromak kuda iha ita bele halo ita ema sira sai prudente. Husi ne’e Espirito Santo hamoris tan hahalok diak sira seluk be hatudu ninia forma concreto iha moris lolos hanesan ema nebe rona malu, sai laran luak ba malu, tulun malu, respeita malu, hadomi malu.

Maun alin sira, wainhira ita moris lolos nune’e diabu ho ninia hahalok at sira hotu sei la tahan hasoru ita basa hodi Espirito Santo nia kbiit no Cristo nia acompanhamento ita bele moris lolos duni nudar Maromak hodi fo testemunho kona ba Maromak nia reino nia presença iha mundo ne’e.

Mai ita husu graça ida ne’e husi Na’i Maromak ba ita ida-idak, ba ita nia familia, ba ita rain no ba ema ho mundo tomak atu. Amen.

 

Pb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *