shadow
Diocese de Dili > NOTÍCIAS > OPINIÃO

NATAL : MAROMAK MAI HASORU MALU HO EMA

Natal nu’udar econtro domin ida entre ita ema ho Maromak. Nia nebe iha leten-as ba tun mai koko realidade ita ema nian, hasoru malu ho ita no koalia husi fuan ba fuan.

            Natal ne’e moris ida nebe lori moris foun no precisa celebra. Tamba nee mak natal sempre lori ksolok, dame, no liberdade. Experiencia konaba moris no moris foun hanorin ita valor ruma nebe ita precisa agradece tamba Nai haraik mai ita gratis. Nu’udar ema sarani Catolica, Natal katak sa?

Ema barak mak haluhan katak Natal nu’udar loron moris Jesus nian. Hanesan komik witoan wainhira tinan tinan ita repete koalia hela deit konaba Natal, maibe importante duni atu koalia nafatin tamba iha situacao mundo ohin loron, ita ema precisa moris foun. Iha parte seluk mos tamba natal quase lakon nia sacralidade hodi sai fali evento commercial, iklan consumerismo, sibuk ba mai, enfeites oi-oin nebe nabilan husi uma laran ba to’o loja sira, maibe ita ema nia fuan nafatin mamuk. Ema hot-hotu koalia konaba Natal, no ema sira nebe la fiar Jesus Cristo mos envolve iha evento ne’e ho preparação oi-oin, maibe barak mak la compreende katak Natal ne’e lalos presepio mamuk maibe Jesus nebe mai moris iha espaço de tempo ida nuudar ema iha rai Belem. Moris ida ne’e mak ita ema cristão celebra nuudar Aniversario boot husi ita nia Maksoyn maibe dala barak presepio nebe simples iha Belem sai tiha fatin lakan nabilan nebe nakonu ho papai Noel, ema han hemu too lanu didiak, fatin atu ema loke musica profano sira no seluk seluk tan, joga, dança, dahur no ikus mai remata ho conflito.

Ema barak mak preocupa teb-tebes ho Natal, hahu husi kiak ba to’o ema nebe riku teb-tebes, fakar osan hodi sosa enfeites oi-oin, roupa nebe modelo foun, sapatu nebe nabilan, ou hahan nebe saboroso maibe fuan nafatin dok malu, ema odio malu, trata aat malu, naok, bosok, halo corupção, no to’o oho malu, naiulun sira laiha unidade, jovem sira laiha dame, crise acontece iha aspecto hotu-hotu tamba labele koko Jesus nia Moris, la sente Natal nia furak. Será que soy duni ba ita atu celebra Natal iha rai Timor?

Wainhira reflete konaba realidade hirak ne’e, hamosu iha hau nia hanoin konaba moris nebe hanesan “viagem criminal” nebe naruk. Tamba sa? Iha moris lor-loron, wainhira ita hakas-an atu sente moris nia furak, sempre mosu realidade rua nebe paradoxal no susar atu ita halai ses. Realidade rua ne’e mak ida nebe fo segurança no ita nebe hamosu tauk.

Ita sente dame wainhira situação diak, hakmatek, iha unidade, iha serviço hamutuk no hadomi malu. Maibe ita mos sente tauk wainhira mosu situação odio, conflito, laran moras, bosok, hirus malu, funu no seluk-seluk tan. Parece que ita nia moris ohin loron domina teb-tebes ho situação tauk doque seguro. Tamba ne’e mak hamosu reflexão katak ita celebra natal maibe iha mos acontecimento iha ita nia moris nebe “ho oin criminal no ho hahalok criminoso”. Iha criminal politica, criminal economia, criminal tecnologia, criminal social etc, nebe hatudu ita ema nia fraqueza hodi lakohi husik Maromak atu ukun ita maibe uza fali ita nia egosime atu domina malu. Wainhira egosime mak domina ita mak ita nia moris sei sai nafatin nu’udar “viagem criminal” nebe naruk no laiha rohan. No se karik nune’e, religião Catolica mos sei lakon nia sentido ba ita nia moris, maske Religião nuudar meios atu bele orienta ita ema lao tuir ita nia consciencia hodi ba To’o ita nia Criador.

Realidade hirak ne’e hatudu katak ita ema seidauk compreende lolos significado husi Natal ou bele dehan mos katak buat hirak temi iha leten expressa ita ema nia fuan nebe continua mamuk, tamba la fo fatin ba Maromak atu bele moris iha neba, maibe ita hakarak sai Herodes nebe hamate moris no hakarak compete ho Maromak atu ukun.

Ita consciente ka lae, experiencia Jesus nian nebe la hetan fatin atu moris sei repete nafatin iha ita nia tempo, e sai aat liutan. Nai Maksoin nebe halo aniversario ba dala 2018, ita haluhan tiha, soe tiha ba kotuk ka ita uza deit nuudar mascra ka ‘topeng’ atu bele satisfaz ita ema nia desejo.

Iha natal ema bele lakon buat hotu, menus deit lakon nia tempo hodi hakat ba Igreja atu agradece ba moris nebe Maromak haraik ba nia iha tinan tomak. Indiferenca fiar sei dificulta liu tan ita ema nia moris tamba ita sente buat hotu iha moris ne’e bai- bain deit hodi dehan “U boot”. Ita nia liafuan sira nunee mos bele expressa ona ita ema nia mentalidade relaciona ho ita nia fiar, katak, ita lakohi depende tan ba Maromak.  Claro que Jesus la precisa presente nebe furak husi ita maibe nia precisa ita nia fuan.

Natal mos nuudar celebracao familia nian. Iha natal ita celebra ita nia relação nu’udar familia universal no fahe experiencia konaba domin no fraternidade. Tamba ne’e mak ambinte familiar nian sai forte liu tan iha tempo natal iha nebe ema halibur malu hodi celebra hamutuk.

            Iha natal ita mos celebra moris foun iha Jesus basa Maromak salva ta housi atan sala nian. Maksoin ne’e nafatin moris lor-loron, tamba ne’e mak natal lolos ne’e ita celebra lor-loron ka natal diário lalos natal annual ka tinan nian. Jesus nafatin moris lor-loron ho maneira oi-oin, experiencia oi-oin, iha ema no situacao oi-oin. Jesus nafatin moris iha ema kiak, simples, iha crise politica nebe naruk, iha avanços comunicação no tecnologia nebe domina ema, iha familia nebe fahe malu, iha jovem nele lakon esperança no iha realidade hot-hotu.

Natal lori it aba halo viagem nebe naruk hanesan ho liurai nain tolu. Visita husi Liurai nain tolu ba Belem hodi hasoru malu ho Jesus nebe moris iha neba, marca significado nebe boot ba sira nia moris, nebe mak halo sira brani fila hikas ba sira nia rai tuir dalan seluk, lalos dalan nebe bai-bain sira lao ona. Significa katak, ita nia encontro ho Maromak tenki lori transformação ka metanoiaiha situação hot-hotu. Ne’e la significa katak moris ida uluk nian la serve ka laiha folin maibe nia sempre sai nu’udar mestre nebe hanorin ita atu moris diak liu tan iha futuro. Encontro nebe lolos ho Nai Jesus Cristo bele renova ita ema nia moris basa experiencia Maromak nian sei la repete ho maneira nebe hanesan.

Ita ema sempre bele sai foun fila fali, no nafatin simu convite atu lao tuir Estrada foun, moris foun, nomos Maromak nia acção nebe foun.

Ita ema cristão nia moris depois de Natal, labele hanesan deit ida uluk nian basa, Jesus rasik mai hola isin hanesan ho ita atu hatudu dalan oinsa bele luta ba moris santidade nian. Ho haksolok ita bele sente iha ita nia moris katak buat foun acontece duni ba ita tamba Jesus moris iha ita nia le’et nuudar EMMANUEL.

Novidade ne’e lalos tamba deit ita repete celebra festa natal tinan-tinan, maibe liu-liu situação moris foun nebe ita enfrenta. Tamba ne’e mak ita precisa hakonu-an fila fali ho energia foun no fo significado ba ita nia kna’ar sira iha Igreja no sociedade. Se wainhira celebração Natal la contribui buat foun ba ita ita nia compromisso ho Jesus Maksoin no nia Evangelho, ne’e significa katak natal la acontece ba ita nia moris. Novidade ka buat foun ita sei hasoru iha ita nia viagem ba belem fuan nian, kadi fila fali ita nia cosciencia hodi la sai Herodes ba malu maibe sai netik bibi-atan ka anjo nebe lori liafuan ksolok.

Salmista reza ho fiar tomak:”Nai hatudu nia salvação, no nia hatudu justiça iha povo sira oin” (Sl 98,2).

Celebração natal nian fo hanoin mai ita konaba misterio ne’e, nomos lori ita ba simu convite ida, nebe sempre foun atu bele lao ba Belem, hasoru malu ho Menino Jesus.

Nia deit mak bele muda situação nakukun sala nian ba ksolok salvação nian. Nia mak bele hamos ita nia todan sira tamba sala nebe ita halo no hari’i fila fali moruk foun ida entre ita ema ho Maromak. Noticia ksolok ne’e mak merece duni atu ita celebra iha loron natal basa, Maromak rasik rona ita ema nia halerik, nia tun mai no muda ita ema nia historia ba nafatin.

Iha tempo natal mos, ita hetan oportunidade atu renova hikas ita nia compromisso missionario no apostólico hodi brani haklaken hanesan Anjo no Bibi Atan sira. Tempo atu ita bele hasoru hikas ita nia sentido moris nebe klean nu’udar ema sarani. Ne’e hotu husu mos ita ema nia fuan nakloke atu husik buat hotu nebe la garante ita nia felicidade iha mundo no lalehan. Katak, ita precisa esforço-an hodi husik moris nebe tuan no hari’i moris foun nebe metin iha fatuk inan mak Maromak.

Natal lori it aba reflete ita nia papel nuudar bibi atan sira iha kalan natal. Ita hatene katak bibi atan hirak nebe hare Maksoin, mesak ema simples no ema Judeu sira ladun fo importancia ba sira, maibe sira sai sasin primeiro ba Maksoin nebe mai moris iha bibi luhan” (Lc 1,12). Hanesan Nain feto nebe ba lalais servi nia prima Isabel iha foho, nune’e mos bibi atan hirak ne’e la lakon tempo hodi halai lalais ba hasoru Maksoin iha Belem, hodi fiar katak buat hotu sai tuir lolos saida mak Anjo fo sai ba sira.

Nuudar ema cristão, Ita mak bibi atan sira nebe tau ain iha dalan nakukun, ho ajuda husi fitun naroman hodi ba buka  Menino Jesus, ita nia Maksoin nebe moris dook husi palacio no templo Jerusalem. Manjedoura ka balada han fatin nebe enfeita ho duut, kiak, iha bibi luhan, foer no dois nuudar simbolo husi realidade mundo ohin loron nian nebe make ma barak sei moris kiak no mukit, laiha ai-han, laiha ema atu tau matan, terus ba necessidade hot-hotu. Ohin loron, Ita mak sai nuudar bibi atan hodi ba buka sira, liu-liu ba kiak sira nebe ‘Herodes’ barak iha tempo moderno nian buka atu hamate.

Laiha buat seluk nebe mak bele fo coragem mai ita nia viagem iha mundo ne’e; somente domin deit mak bele transforma buat hotu. Tan domin nebe extremo no radical husi Maromak ba ita mak Nai Jesus ita nia Mestre nebe mai moris nu’udar ema, hodi hatudu mai ita dalan ba to’o Maromak.

Reflexão ne’e lori hau ba imajina katak dalan ba Belem lalos dalan nebe facil maibe kleuk no dificil. Tamba sa? Ita hatene katak dala barak, iha fim do ano sai nu’udar tempo nebe ita preocupa liu, sente kolen ho serviço nebe tenki halo hotu, no laiha momento diak atu bele expressa ita nia espiritulidade nebe klean. Preparação ba celebração natal nian ladun hatudu nia sentido trancedental maibe nakonu ho propaganda profana nebe mak ema barak buka lucro ba moris diak mundo nian. Familia sira quase gasta osan no tempo atu prepara buat nebe superficial, hatasi nebe furak, presepio modern nebe nabilan maibe haluhan atu hafoun-an ho sacramento sira. Buat barak iha moris nebe mak dificulta ita ema nia vivencia moris espiritual hodi la hetan significado klean husi natal. Ho realidade hirak ne’e mak maske ita lakon tempo, lakon osan no gasta energia atu celebra natal maibe la fo impacto positivo ba moris iha tinan foun. Buat hotu lao normal no ema sente bai-bain deit, hanesan karik ita la halo viagem durante semana haat ba hasoru Nai Maksoin iha Belem fuan nian.

Ita bele husu ba ita nia-an, se los mak bele sai nuudar fitun hodi hatudu dalan ba Belem?

Mosu perguntas ida mos ba ita, salos mak ita sei halo? Ita bele sura ita nia serviço, sucesso riku soin no buat seluk tan nebe ita consegue halibur iha tinan 2018. Maibe será que ita hetan duni sentido husi natal ba ita nia moris?

Jesus rasik mak hatudu dalan, basa nia mak EMMANUEL, presente iha ita nia moris, mai hasoru malu ho ita hodi hase’e mos ita hanesan nia dehan ba Marta: “o la hakmatek liu no preocupa ho buat barak. Maibe buat ida deit mak folin liu…Maria hili parte nebe diak liu…”(Lc 10,38-42). Nuuar ema sarani, dalan atu ba to’o Belem mak ita hetan iha sacramento sira liu-liu Eucaristia. Ita precisa duni conhece no simu saida mak celebra iha liturgia no proposta ba moris nuudar comunidade cristão.

Reflexão konaba misterio da encarnação lori ita ba toma consciencia konaba cidade Belem, uma pão nian, basa Jesus moris iha fatin ne’e hodi sai ai-han ba nia emar sira. Iha Belem ne’e mak povo halo nia viagem, lori nia ksolok no susar ba oferece iha Maksoin nebe mai moris simples. Ita bele dehan katak Belem mak uma ai-han, fatin nebe Maromak rasik hakarak sai solidario ho ema kiak sira no convida ita atu bele ba descobre ita ida-idak nia belem, ita nia realidade kiak, mukit, terus no todan lor-loron nian.

Ita bele halo perguntas konaba saida mak fitun Belem bele hafoun iha ita nia moris? Buat foun saida mak ita hetan husi natal?

Jesus Cristo, Liafuan rohan laek Aman Maromak nian, marca presença nafatin iha momento fundamental iha ita ema nia historia moris. Liu husi nia mak Maromak hatudu nia mensagem Divina liu husi Lifuan humana. Jesus Nazare mai participa iha ita nia vida humana atu haraik mai ita vida divina nian ka moris santidade nian.

Buat hotu nebe Aman hakarak hanorin mai ita, hatudu momos liu husi nia oan mane mesak. Tamba ne’e mak celebração fiar nian hot-hotu nu’udar memoria pascal Maromak nia Bibi Oan, nomos nu’udar simbolo husi fitun Belem nian.

Celebra Natal katak hola parte iha Maromak nia domin. Emmanuel nebe mak Maromak hamutuk ho ita ema, mai hasantu ita ema nia historia. Maromak ida nebe mak ho haraik-an husu no buka fatin atu moris iha ita le’et, agora haraik mai ita horik fatin rohan laek, hamutuk ho Nia no Aman iha domin Espirito Santo nian. Cantico natal nian nebe furak, poesia no hino liturgia nian, harmonia husi salmo natal, oração no cantico creda nian nebe ita hananu sempre fo hanoin mai ita konaba milagre moris nian, kmanek wain, surpresa no novidade nebe ita ema simu gratis husi Maromak.

Maromak rasik mai hela hamutuk ho nia povo no hari’i nia tenda iha ita leet hanesan expressa iha prólogo Sào João nian. Buat hotu nebe ita experiencia sai razão atu celebra nuudar festa boot natal, moris foun nian ba ita. Tempo nebe ohin loron sei sai rohan laek mai ita.

Misterio natal nian mak: liu husi labarik kiik oan ida nebe fraco, Maromak visita nia povo, Maromak tama iha humanidade maibe la husik nia-an nuudar Maromak. Maromak halo-an ba ema, mai koko ita ema nia realidade, lao tuir dalan ita ema nian, mai koko terus no ksolok nuudar ema. Nia mai hadomi ho fuan ema nian, tanis ho matan wen ema nian, sente tauk ho sentimento nu’udar ema, maibe nia nafatin nuudar Maromak rohan laek nebe hakarak salva nia povo. Nia sai hanesan ho ita ema iha ita nia moris temporal atu ita ema bele sai eternidade ka rohan laek iha Maromak.

Tansa ita sei tauk nafatin Maromak? Nia la mai atu condena ema ida. Nia lalos moris atu condena, tamba ne’e mak nia mai nu’udar labarik, no lalos nu’udar liurai nebe kaer kilat no kroat. Nia mak Menino Jesus nebe ita sei hasoru iha bibi luhan, no lalos iha trono ka palacio. Nia tanis iha Belem nebe furak, lalos hakilar ho lian makas hanesan terorista nebe halo tauk ema. Nia la mai ho kilat atu condena maibe Nia mai nu’udar labarik fraco atu bele hela hamutuk ho ita, no halo ita bele descobre ita nia fraqueza nuudar ema hamutuk ho ita nia Maromak nebe Emmanuel.

Me. Maria da Graça Maia, SSpS

Hela iha Atabae

“Juventutude nia papel iha desenvolvimento nação nian liu husi dalan Democracia”

Hakerek nain naran : Agostinho Piedade Babo

Hela fatin : Same, Manufahi

Email : agusbabo3108@gmail.com

 

               Nasaun nebe forte nia ai-rin mak juventude. Juventude nebe autêntico, iha nia papel no nia funsaun nebe estratégico mak atu participa ativa ba processu desenvolvimento nasaun nian inclui mos iha processu nee nia laran juventude sira temque kuda iha ida-idak nia a’an espírito nacionalismo no patriotismo ba nasaun. Jovem nebe forte no badinas, matenek no creativo mak ita hanaran esperansa ba nasaun no autor ba desenvolvimento nasaun nian. Juventude nudar agente reformador no transformador ba nasaun atu desenvolve nasaun liu husi edukasaun política no democratiasaun, recurso económico, sensibilidade iha sociedade,  senso comum ba iha ambiente moris nian, iha conhecimento  nebe klean iha aspecto ciência no tecnologia, arte no desporto, cultura no civilizasaun humana no sai mos lideransa ida nebe bele lidera nia a’an rasik no nia maluk joven sira seluk ho responsabilidade no moral.

               Juventude tem que iha papel nebe ativa  nudar forsa moral, controlo social, no agente mudansa ba iha aspecto desenvolvimento nacional. Papel ativo juventude nian nudar forsa moral hanesan forma ida nebe importante no vital teb-tebes iha aspecto ética no moral iha dimensaun moris juventude nian. Juventude  iha espírito atu hametin no haburas fiar iha Maromak, hametin espírito mental no espiritual nian no mos eleva eh hasae ita nia consciência hodi respeita lei no ema seluk nia liberdade no mos ema seluk nia direito iha sociedade.

               Controlo sosial iha círculo no âmbito juventude nian bele forma no haforsa percepção no hamosu iha ita nia consciência atu iha responsabilidade, direito no dever nudar sidadaun, atu hamoris iha juventude sira atitude crítico ba ambiente hodi respeita lei no ordem, hasae participasaun iha formulasaun ba política público, garantia tranparencia no justo  no mos facilidade atu acessu ba informasaun no edukasaun nebe integrado.

               Valor nacionalismo juventude nian sai nudar alicerce ba nasaun nebe completo no compreensivo liu iha processo desenvolvimento nasaun nian. Hare husi valor democracia nian, contem sentido ida nebe klean liu katak soberania nasaun nian iha sidadaun sira nia liman, liu-liu iha juventude sira nia liman. Sidadaun ida-idak iha liberdade no responsabilidade ba iha organizasaun governasaun nian, liu husi processu eleisaun nebe ita hili no fihir ita nia nai ulun sira atu ba tur iha parlamento no governu, hodi halo lei no executa rikusoin nasaun nian ba povu nia moris diak no desenvolve ita nia nasaun sai diak. Hare husi aspecto igualdade nian, sidadaun hotu-hotu iha direito no dever hanesan iha lei nia okos no sidadaun hotu-hotu iha mos obrigasaun  hodi cumpri lei no ordem nebe vigora iha nasaun la hare ba raça, cor, lian, relijiaun, strata social, etc.

               Iha democracia nian, iha era democracia no democratizasaun,  iha buat ida nebe importante no sai hanesan orgulho ba ita mak valor sira democracia nian nebe hanorin ema atu respeita ema seluk nia direito no ema seluk nia valor nudar ser humano eh nudar ema. Wainhira ita entende kona ba democracia ita tem que hatene no conhece profundamente saida mak democracia no nia valor ba ita nia moris hodi nune’e ita bele uza democracia tuir dalan lolos. Iha processu hirak ne’e, democracia fo êmfase mai ita mak atu respeita lei no ordem sira. Tamba democracia nee mos tama iha ámbito lei nian. Democracia hanorin ita atu moris tuir lolos constituição, atu promove no protege direitos humanos, fo valor  ba lei no justiça nebe independente, fo orientasaun mai ita atu tuir eleisaun hodi hili no fihir ita nia nai ulun sira ho livre, justo no direta, tanto legislativo, Presidencial no lider comunitaria sira,  fo liberdade mai ita atu expressa no hato’o ita nia hanoin no opinião pública, atu hili ita nia nai ulun sira nebe ukun eh governo ita iha governasaun ida  nebe aberta, tranparente no responsivo.

               Juventude nia papel no funsaun seluk nebe importante mos mak participa iha festa Democracia nasaun nian, atu sai futuro no viveiro ba lideransa hodi bele assume knaar no responsabilidade no mos sai autor no protagonista ba paz no desenvolvimento nasaun nian. Juventude mak autor ba dame, dame hahu husi fuan manifesta iha hahalok ka lalaok moris nian iha sociedade.  Atu  sai juventude exemplar ba ema seluk. Juventude mak lalenok ba labarik sira nebe sei kiik atu banati no moris tuir. Tamba iha nasaun nia laran, juventude mak ai-rin forte nebe tuba no tane nasaun nia futuro. Aman-inan sira sai hanesan conselheiro no educador ba juventude sira no labarik sira nebe idade husi tinan 16 ba kraik.

               Juventude sira tem que sai mata dalan ba dame, liu husi ação no atitude moris nian nebe iha ambiente dame nian iha sociedade Timor-Leste. Iha processu política nian, hanesan iha campanha eleitoral sira, juventude sira temque hatudu ka manifesta sira nia qualidade educativa hodi labele monu ba laço lider política sira nian nebe halo juventude  sai hanesan meios ba lider político sira hosi partido no Bloco sira atu tau juventude nudar autor ba conflito maibe juventude temque tau a’an nudar autor ba dame no autor ba desenvolvimento nasaun.

               Atu remata artigo ida ne’e, hau hakarak alerta no apelo ba hau nia maluk juventude sira, feto no mane atu matan moris neon nain nafatin, hodi  prepara a’an didiak nudar jerasaun foun nebe forte atu forma ita nia a’an ba harí’i ita nia nasaun no ita Igreja nebe forte no fiar nain iha Maromak. Jovem forte nasaun no Igrerja Forte. Muda ita nia a’an no hadook-an husi conflito, haburas democracia, hametin fiar iha Maromak, hadomi ita nia rai, liu-liu soberania nasaun nian.  Respeita ema seluk no respeita ita nia a’an, valoriza ita nia cultura, badinas estuda no hasae nafatin ita nia qualidade no capacidade intelectual hodi sai autor ba desenvolvimento no autor ba dame iha Timor-Leste. Juventude mak futuro no ai-rin nasaun nian. Hamoris espírito patriotismo no nacionalismo iha ita nia fuan hodi hateke ba kotuk aprende husi fraqueza no lição nebe ita falha iha passado no hakat ba oin ho matenek no aten brani atu muda no transforma Timor Leste sai diak no próspero liu husi democracia.

Konaba g7+: maka’as iha teoria, namlele iha praxis. Anotação pós debate TVe

Martinho G. da Silva Gusmão

Docente Filosofia Politica

 

Secretario geral g7+, Dr. Helder da Costa liu husi Televisão educativo (TVe) husu hau atu tuir debate konaba knar no acção g7+, organização intergovernamental husi Estado frágil sira. Hau ba nudar académico. Nune’e, hau ko’lia mos nudar académico.

Hatan ba hau nia analisa, Dr. Helder da Costa dehan, “hau mos uluk académico, agora hau mai tur iha ne’e laos atu lecturing maibe atu explica de’it lalaok … pragmático” g7+ nian. Hau la hatene Maun Helder nia sensação nudar académico. Maibe, liafuan hirak ne’e atu hatudu de’it katak liafuan “académico” ka “intelectual” ne’e desprezo (menjijikkan) ba politico sira. Claro katak Helder da Costa ninia devoção politica mak “pessoa eminente” sira hanesan Kay Rala Xanana Gusmão, Emilia Pires, Ramos Horta no Tomas Cabral. Tan ne’e, hau koko atu lakohi temi let ka ko’alia falso konaba “santissimo” sira ne’e. Tan ida ne’e bele sai hanesan “penistaan agama” ba Helder. Sa tan, iha kotuk nia hetan back up husi “religião maioria absulota” – AMP.

Ba hau, la iha eis-académico! Ema hotu-hotu nebe halao knar alto nível, nia tenki académico (Dr. Helder dehan nia hare an hanesan “tecnocrático” – significa académico ho qualificação técnico). La’os tur iha fatin aas, le surat tahan oan ida de’it mos la hatene; koalia mos bilan boot! Tan sa g7+ la hili hau nia vizinho iha Venilale naran Degu-tena ka Wono-loi atu sai secretario geral? Degu-tena ka Wono-loi ho Helder da Costa mai hotu husi Venilale. Maibe, Helder mak hetan fatin tan nia académico! Eis académico ne’e ema sira nebe halo rungu-ranga tiha, ka vota sala tiha mak hanoin tuir fali maibe halo tan sala foun fali (eis académico: uluk iha ulun atu hanoin, ohin loron ulun gripa tiha ona)! Wainhira Helder koko atu explica konaba g7+ ninia lalaok pragmática, nia koko atu hasai ninia subtilitas inteligendi – saida mak nia hanoin no hatene no halo atu ema seluk compreende. Nia halo hela the art of understanding possible!

Tan ne’e hau sente desgosto tebes se dehan “hau mai iha ne’e la’os atu hatoo lecture”! Aat ida nusa ne’e?! Tuir hau nia hare, experiencia, lalaok advocacy no diplomacia g7+ ne’e buat mesak kmanek no furak. Husi Dr. Helder nia explicação hau hare katak buat hotu mesak diak no sukses, tan nia hatoo ho logica, sistemática no estruturada. Dala ida tan, ne’e só académico mak hatene ko’alia hanesan ne’e!

Hau nia pergunta ba Dr. Helder da Costa iha debate mak ne’e: saida mak g7+ nia hanoin no hare konaba situação actual Timor-Leste ne’e? Saida mak g7+ dehan mai Timor: ita ne’e tama nafatin “Fragile state” ka sai ona? Husi explicação nebe secretario g7+ hato’o, hau sente katak nia koko atu ko’alia konaba “advocacy” no “diplomacy” iha rai liur, maibe la dun hatene saida mak mosu iha rai-laran! Iha debate nia laran mak hau “sadar”: afinal “fragile state” ne’e problema teoria nebe Timor-Leste estuda iha g7+, maibe iha praxis ita la’os lori solução mai Timor – ita mak sai fali problema nia hun no abut! Hau hanoin katak g7+ ne’e maka’as iha teoria, namlele iha praxis.

 

Statebuilding”: Maka’as iha Teoria

Iha sessões konaba “International Dialogue on Peacebuilding & Statebuilding” (2010), Helder da Costa husu hau atu ba ko’alia nudar académico Timor-oan (koalia grátis tan! La iha ampao hanesan académico internacional sira). Iha Comoro no Marconi hau ko’alia konaba conceito 3 nebe hakait malu: “State-building, Nation-building, Character-building”. Ikus mai, hau hare katak hau nia ideia balun konaba “Nation-building” no “Character-building” ba sena tama hotu iha “peace-building”. Nune’e, wainhira hare relatório sira konaba g7+, hau hare deit mak “state-building” (harii Estado) no “peace-building” (harii dame).

Saida mak “state-building” (harii Estado) ne’e? Iha Timor-Leste, Estado hatudu ba “órgãos de soberania” hanesan (1) Presidência da Republica, (2) Parlamento Nacional, (3) Governo no (4) Tribunais! Pelo menos too agora, Lei Inan RDTL temi mak sira ne’e. Ne’e duni, wainhira dehan “state-building, ne’e hatudu de’it ba oinsa mak hametin no hasae capacidade maquina Estado nian ne’e! Conceito “Maun Boot”, “Veterano”, “Funu-na’in” – sira ne’e la’os Estado. Maski sira sai ona “pessoa eminente” iha g7+, maibe sira la’os Estado. Bele sira mak duni sai Indonesia husi Timor, tiru malu maka’as ho TNI, mak ita manan funu no ukun rasik-an, maibe sira la’os Estado. Bispo no Padre sira mos la’os Estado.

Saida mak “fragile state” (estado frágil) ne’e? Liafuan “fragile” tenki hatudu katak PR fraku; PN rungu-ranga gaul habis; Governo hatudu ba Ministro sira be le surat la hatene no koalia gagu; Tribunais la hatene lei atu julga ema (to’o julga padre ida, maibe órgão judiciário la hatene katak iha duni lei no regulamento atu lori padre ida ba tribunal). Hodi liafuan seluk, ita nia Estado iha Timor-Leste hakarak hatais roupa mos de’it, maibe lakohi fase roupa foer. PR soe sala ba Governo no PN, PN+Governo lekar roupa foer ba PR nia leten, Tribunais kaer koruptor kelas teri sira, maibe ikan boot sira bele nani ba fatin hotu.

Hau nia problema: Ita iha liafuan “Orçamento Geral do Estado” (OGE). Osan barak atu halo maquina Estado nian bele lao. Ho osan barak liu husi OGE tinan-tinan, facilidade prado, pensão vitalícia, oportunidade ba rai liur hela de’it atu tuir conferencia, workshop no visita de trabalho … ninia resultado mak “fragile state”? Pergunta todan liu: ita nia Estado ne’e Fragil ka Forte? Diretamente ba g7+ nia secretario geral: saida mak Estado sira be Fragil iha Asia ho Afrika ko’alia konaba Timor-Leste? Claro, sira kala gaba hela ita mak ne’e! Tan, ita nia osan barak atu sustenta sira husi Asia ka Afrika no Caribia ninia custo hotu.

Hau nia conterrâneo “Venilale (brini-lale) anan” Helder da Costa halo explicação konaba “fragile state” halo hau compreende mos kedas! Wainhira nia halo explicação, significa nia halo “teoria”. Teoria nebe di’ak, wainhira ema ida explica halo ema seluk be rona ne’e hare ninia “compreensibilidade” (bisa memahami dengan jelas). Au-wai Helder da Costa ko’alia konaba g7+, ninia objectivo, missão no visão, plano acção, no new deal.

Hau tau fali pergunta: programa ka projecto “advocacy” saida mak g7+ lori mai atu bele hadi’ak relação politica iha Estado Timor-Leste nia laran? Oinsa sira nia analisa konaba relação entre PR no PN, PN ho Governo hodi lori ba Nação tomak?

Hau bele sala! Maibe, too agora hau la hare oinsa mak “figura eminente g7+” tuir Helder da Costa nia lista hanesan Kay Rala Xanana Gusmão, Ramos-Horta, Emilia Pires no Tomas Cabral buka atu resolve problema Estado nian. Xanana nonok mak barak (tempo tomak ba tasi laran, oituan liu mak mai rai-maran). Ramos Horta ko’alia mak barak. Emilia Pires halai mak barak. Tomas Cabral lao mak barak, la hatene halo lerek saida.

Nee duni “statebuilding” ne’e teoria mak makaas. Maibe, wainhira Timor-Leste tama nafatin iha “fragile state” nee hatudu katak ita nia prognosis no diagnosis ba “state of fragility” (hau fohin mak rona husi teoria Helder nian) furak los, kmanek oinsa nee! Maibe, too atu fo receita hodi kura moras mak la hetan. Timor “fragile” tiha ona, lao mos kudeuk no iis atu kotu ona iha “failed state” (estado falhado).  

 

Nationbuilding” (Peacebuilding): Namlele iha Praxis

Atu hateten lolos karik, hau la dun capta didiak saida mak Helder da Costa koalia kona “state of fragility”. Hau hetan confusão wainhira Secretario Geral MNEC fo ninia hanoin konaba “diplomacy” ba hamutuk ho “advocacy” (g7+). Iha sorin seluk, Maun Ato Lekinawa da Costa hatudu “praxis”: saida mak mosu iha Timor-Leste; liu-liu konaba povo nia moris iha ita nia rain rasik. Nia ko’alia bebeik konaba relatório CAVR, nune’e mos CVA. Keta haluha, katak ko’alia konaba “peacebuilding”, iha crise barak husi 1974-2018, Igreja Catolica mak sai fatin atu ema sira be terus no susar halai ba buka moris iha neba!

Ato Lekinawa nia posição hanesan atu dehan “thingking globally, acting locally”. Resposta husi g7+, tuir Maun Helder nian, hanesan fali “acting globally, no thingking locally”.

Saida mak Ato Lekinawa hatoo, la ses dok husi saida mak iha 2010 hau ko’alia iha Comoro no Marconi atu harii g7+. Agora, Ato Lekinawa mak “telat mikir”, ka, g7+ mak la iha “kemajuan”? Hodi liafuan seluk, hau ho Ato futu lia ida de’it: g7+ ninia praxis mak namlele karik! Hau hanoin Ato Lekinawa sei concorda ho hau nia statement katak g7+ ne’e tenki “thingking locally, acting locally, talking globally” (se lae ema dehan ita Timor-Leste mesak “big mouth”).

Tuir hau nia hare, g7+ seidauk fo solução konaba fenomenologia politica iha Timor-Leste. Hau hatudu sikun 3 nebe ema sira iha g7+ bele hatan ba!

Ida uluk (1), desorganização! Tuir saida mak hau hatene, g7+ ne’e hanesan organização intergovernamental husi rai sira fraku (fragile state). Nia ema sira mai husi membro Governo nian. Hau nia pergunta: se mak iha autoridade ka poder atu haruka membro governo ba neba? Primeiro Ministro mak manda ka qualquer ema ida bele ba no obriga Governo atu selu viagem tomak? Membro governo ida nebe? MNEC ka Ministro seluk?

Iha Constituição RDTL nia laran, wainhira ita tuir convenção ruma ka organização internacional nian depois hetan “obrigação” atu assina convenção ne’e, PN mak ratifica no PN mak aloca osan ba. Hotu tiha PR mak promulga diploma. Hau la iha duvida katak ita tuir ona dalan ne’e – legalidade.

Hau nia problema: g7+ ne’e tama iha tutela ministério ida nebe? MNEC ka PM ka ministério seluk? Iha situação ida ne’e hau hare katak explicação husi Dr. Helder da Costa la convencido! Justificação husi Secretario Geral MNEC nian balar liu tan. Nune’e ba hau, atu hatene didiak “fragile state” ne’e g7+ mak sai modelo ba desorganização estado nian. Maski nune’e, PN aloca nafatin orçamento ba neba. Afinal osan ne’e bele usa atu harii Municipio ka Suku ka Aldeia ruma.

Tuir mai (2), desintegração! Saida mak g7+ discute ka ko’alia konaba “Estado” nia lalaok, sira la husu tuir saida mak Nação ida hasoru! Ita lalika ba dok – mai hare ita nia uma laran iha Timor-Leste no ita nia esforço iha Guine-Bissau. Hau orgulho katak ita ba resolve sira nia problema. Iha 1975, Nicolau Lobato hetan apoio husi Guine-Bissau atu lori “caso Timor-Leste” tama iha agenda “Comissão Nacional para a Descolonização” (CND). Guine-Bissau mos hakarak fo “jatah” atu Nicolau Lobato ba koalia iha Assembleia Geral ONU nian (tuir agenda, Julho 1975).

Tinan 40 resin, afinal sira la resolve sira nia problema uma laran! Desde que sira nia combatente balun oho tiha Amilcar Cabral, babeur sae sira to’o ohin loron la hotu rai. Será que ita nia combatente sira be mate iha funu laran nia ran mos lanu ita, nune’e “malisan Guine Bissau” mos sae ita? Wuallahu-alam!!!

Maibe, buat ida nebe hau nota momos katak ita matenek atu resolve Guine-Bissau. La hatene ita usa método saida. Maibe, tan sa mak ita labele resolve ita nia conflito interno rasik? Ita kala hobby ba tau kanuru tohar iha ema nia uma laran, maibe fila mai uma lori tama fali ema nia problema mai, laos ita nia solução. Ne’e mak hau hanaran desintegração. Helder da Costa gaba ita nia “advocacy” iha Guine Bissau. Hau mos haksolok. Maibe, g7+ taka ibun no taka matan wainhira hare problema nebe hanesan iha Timor-Leste.

Hau nia posição la subar: PR Lu-Olo declara eleição antecipada, hau mak critica hasoru nia. Maibe, wainhira PR la fo posse ba AMP nia ministro hau fo sala ba “negociação politica” nebe failha entre PR ho AMP. Ikus liu, wainhira PN vota contra viagem PR nian ba Vaticano, hau condena! Tan sa? Tan hau hare katak iha desintegração politica, maibe la sobu integração sosial iha Povo nia let.

Ikus liu (3), desorientação! Hanesan ita rona bebeik buat ki’ik boot PN dehan bebeik katak sira foti cartão mean ka verde tan “orientação” husi Maun Boot sira iha AMP. Vota hotu tiha mak mosu “impasse”, sira tuda rai rahun ba PR. Wainhira hau hakerek artigo konaba “Diplomacia” ho Vaticano, ema sira husi CNRT foti lia maka’as hasoru hau, too ataca hau nia personalidade. Maibe, tan hau nia artigo mos hetan apoio husi Povo, nune’e AMP desorientado. Sira loke fali agenda atu husu PR ba hasoru Amo Papa Francisco iha Vaticano. Deputado sira husi CNRT, inclui PPN Arão Noe hatudu oin “desorientado”.

Hau mak sente estranho: tan sa mak ema “eminentissimo” nebe sai “reverencia” ba AMP halo desorientamento ida fatal hanesan ne’e? Ita nia diplomacia no advocacia iha g7+ taka ibun, taka tilun no taka fuan. So what githu, lho!!!

Desorientação sai boot liu wainhira ita hare iha CNRT Media Center ka Fretilin Media Center … sira la ko’alia konaba Estado ninia lalaok no Nação nia moris, maibe koi sira nia partido nia husar. Lider partido sira la fo orientação nebe di’ak no furak, nune’e partido sira disorientado.

 

Conclusão hipotética

Hau sente biasa de’it se g7+ gaba “pessoa eminente” mak koko atu resolve “fragile state” iha processo “statebuilding” (harii Estado).

Maibe, wainhira temi konaba “peacebuilding”, ne’e hau la dun hare “pessoa eminente” sira nia oin. Iha conferencia Comoro, Mana Boot Emilia Pires ko’alia konaba “buying peace”, oinsa mak halo projecto no Estado tau “osan” hodi bele resolve problema refugiados, deslocados … no seluk tan. La hatene, osan hira mak fakar ba “buying peace”.

Ita nia problema mak ne’e duni, “peacebuilding” mai hamutuk ho liafuan “buying peace”. Husi ne’e mak hau hare katak “nation-building” no “character building” ne’e lakon. Tan sa mak hau nia conceito rua ne’e lakon tiha husi g7+ nia programa? Hau la hatene.

Hau sugere ba g7+ atu hanoin mos konaba “nation building” no “character building”! Ninia sasukat mak “uma Kreda” (Católica), no hau aumenta tan “interfaith dialogue” (hamutuk ho Protestante no Islam); “uso costumeiros” (lisan sira firaku-kaladi; dadi-tetum); instituição ba memoria nian (CAVR, Veterano), no seluk tan.

Hau hanoin, iha g7+ nia laran Timor-Leste ninia imagem kala hanesan lalenok nakfera. Hela furak wainhira g7+ mos hatama ema “eminente” sira husi Igreja Catolica hanesan Dom Carlos F.X. Belo, SDB no Bispo sira iha Conferencia Episcopal Timorense (CET), Lia-nain sira nebe hatene ko’alia konaba lisan no cultura, Veterano sira nebe sei iha fuan atu hanoin povo nia terus (la’os hanoin de’it sira nia projecto); sociedade civil (liu-liu sira nebe hakesi-an ho CAVR ka CVA). Sira ne’e mak sai componente no exponente ba “Nationbuilding” no “Characterbuilding”; ka usa g7+ nia liafuan “peacebuilding”. Nune’e, Timor-Leste hatudu duni ninia imagem ba mundo.

Keta haluha, Nationbuilding la hanesan ho Statebuilding!!!

LIDERANSA SIRA PRECISA IHA SENTIDO ÉTICO, CÍVICO NO SENTIDO DE ESTADO

               Ikus-ikus ne’e, líder sira lakon ona confiança husi povo tamba povo fo fiar ba sira maibé sira halimar demasiado ho povo nia confiança nebé povo fo ba sira liu husi eleição sira. Tamba mosu ona conflito de interesse ba poder hodi lakon ona sira nia figura iha povo aileba nia matan. Iha biban ida ne’e, hakerek nain hakarak elabora tema ida ne’e hare hosi observação geral nebé durante tinan ida ho balu ita hotu acompanha hamutuk situasaun política nebé acontece iha rai doben Timor Leste ida ne’e. Ita hare iha 2017 liu ba, governasaun nebé lídera husi Partido Histórico Fretilin la dura tamba ita dehan katak governu ida nebé minoria iha Parlamento hanaran governo frágil to’o ikus monu duni. Presidente República dissolve tiha Parlamento hodi convoca eleição anticipada atu hetan governo ida nebé forte no bele ukun to’o tinan lima atu bele lori moris diak ba povo no nasaun. Maibé realidade nebé agora daudaun acontece mak líder sira ida-idak iha interesse ba sira nia partido, liu-liu interesse atu hetan kadeira hodi ukun nian maibé laiha interesse ba desenvolvimento no estabilidade iha nasaun laran. Sira hakarak habokur sira nia an ho família hodi haluha tiha sira nia promessa hirak nebé halo iha campanha eleitoral. Depois de povo maioria fo fiar ba sira liu husi eleição parlamentar, simu tiha tomada de posse sai Deputado no membro governo nian sira haluha ona povo nebé lao kole, see udan, lao iha malirin laran, balu moras, balu idade liu ona hodi obriga-an lao ba centro votasaun hodi exerce sira nia voto confiança ba lideransa nasaun nian atu kaer ukun. Infelizmente (sayangnya) ita nia líder sira hetan tiha fiar, muda ona sira nia principio no promessa política nebé sira halo iha campanha ba povo sira. Ho ida ne’e mak ita bele dehan líder sira laiha sentido ético, cívico tamba koalia buat ida iha campanha maibé depois de campanha rezultado eleição sira nia partido manan tiha, sira hahu haluha ona povo hodi tau sira nia interesse privado, partido, família, no coligasaun liu fali interesse povo no nasaun nian.

 

Oinsa mak líder ida iha sentido ético cívico no sentido Estado?

               Uluk liu, Timor oan hotu la nega lideransa sira nia luta ba independência Nacional nebé sira rasik mak sai fundador ba nasaun ida ne’e nian. Sira hamutuk ho Timor oan tomak iha lian ida deit no hanoin ida deit mak ita hodi hetan vitória liu husi eleição consulta popular nebé ONU liu husi UNAMET realiza iha 30 de Agosto 1999. Rezultadu ida ne’e mai husi processo boot ida nebé ita resiste iha tempo naruk ida nia laran too ikus ONU mos fo apoiu mai ita hodi realiza ita nia mehi liu husi consulta popular. Ida ne’e hatudu katak ita hotu iha espírito nacionalismo no patriotismo. Ita liberta-an ona husi nasaun seluk hodi moris livre hanesan nasaun independente ida. Ida ne’e Timor oan hotu nia contribuisaun no colaborasaun. Iha processo luta ne’e nia laran ita iha interesse ida deit, objetivo ida deit no fim ida deit mak UKUN RASIK AN. Ita la hanoin atu sae prado, simu osan pensaun husi estadu, pensaun vitalisia, osan terceira idade, etc. Ita nia mehi mak UKUN RASIK AN (Independencia).

               Ita triste wainhira ita hetan ona ukun rasik an, ita nia mehi ida uluk sai oin seluk liu fali. Nakfilak-an fali ba buat seluk hodi sura kole, buka diak deit no haluha ema seluk. Ita nia líder sira hahu fahe malu ona tamba conflito de interesse ba cadeira hodi lori nakukun no sofrimento mai povo no nasaun ida ne’e. Desenvolvimento paradu, povo moris iha situasaun económica ida nebe karun, estrada sira la hadia, eskola barak aluno sei tur iha rai, edificio escola nian laiha condição nebe diak atu estudante sira tuir processo aprendizagem ho diak tamba osan laiha atu hadia escola. Povo barak halerik ba bee mos, hemu udan been, hemu bee mota. Buat hirak nee mosu tamba ambisaun nai ulun sira nian lakohi tuir hamutuk hodi resolve problema hodi halao desenvolvimento. Sira hadau malu ukun hodi lori nasaun ba crise no conflito.

               Hahu husi tinan 2006 to’o agora 2018 povo moris iha situasaun crise política no económica nebé afeta povo nia moris. Líder ida-idak hanoin deit ba nia an, ba nia partido hodi halakon no hamihis tiha sentido de Estado nebé uluk sira iha, iha sira nia an. Hanoin mak atu hadau poder ba malu, conflito de poder, contradição ideológica hodi tau povo nia moris iha risco, instabilidade, crise, no violência.  Sira grupo kiik oan ida nia interesse maibé lori nasaun ba crise política, sira partido ida ka rua nia ignorância lori nasaun ba crise económica. Ho nune’e mak ita hanaran sira lideransa laiha sentido ético, cívico no sentido de Estado. Laiha hanoin nebé construtivo maibé hanoin nebé destrutivo no conflito de poder. Timor ida nee la lao ba oin maibe lao iha fatin hetok lao tan ba kotuk mak iha. Ita nia nasaun tama iha nasaun falhado no nasaun conflito de poder no conflito de interesse. Ita nia nasaun ida ne’e líder sira halo hanesan kareta nebé at lori ba oficina (bengkel) ohin sobu tiha hadia, monta fali, aban at lori mai sobu fila fali. Ita laiha mudansa. Líder sira hanoin mak hamosu impasse política, hanoin mak hafahe, hanoin mak sobu hanoin mak harahun deit. Laiha hanoin atu tur hamutuk, laiha hanoin atu desenvolve nasaun sai nasaun desenvolvido hanesan nasaun sira nebe sira uza osan estado no osan povo nian hodi ba vizita. Líder sira hanoin mak hadau ukun ba malu. Iha termo latina dehan: “divide et impera” hafahe tiha hodi ukun. Sira mak harí tiha, sira hafahe tiha no hari fali hodi ukun. Ida ne’e mak daudaun líder sira prática iha Timor. Ita precisa líder sira nebé hadomi povo no nasaun, ita precisa líder sira nebé iha sentido ético-cívico no sentido de estado boot liu interesse pessoal no partidário. Timor-Leste precisa líder nebé hakoak povo ka líder sira nebé iha gesto afetivo katak hadomi povo hodi lori povo sai husi conflito, tau interesse nacional as liu interesse partido no grupo nian. Líder nebé iha espírito domin, dame no espírito nacionalismo forte. Iha lian português dehan nune’e: “Como começar a ser um líder ético? O primeiro passo é contratar as pessoas certas. Neste ponto, a recomendação é escolher candidatos não por causa de sua experiência e conhecimento, mas por causa de seus valores e paixão. Leve em conta que, com treinamento e prática, uma pessoa pode obter praticamente qualquer aptidão; No entanto, é impossível ensiná-lo a sentir emoção por seu trabalho e muito menos a se comportar como um bom ser humano. Um profissional pode ser criado em poucos meses ou alguns anos; uma pessoa leva uma vida inteira para treinar. Líder sira nebé antigo precisa hatudu exemplo nebé diak mai ami geração foun sira, labele educa geração foun ho conflito de interesse, labele educa ami ho sistema divide et impera. Ne’e laos líder diak, ne’e líder nebé aban bairua lista negra iha Historia Timor nian, tamba hatudu exemplo nebé la diak mai ami geração foun sira atu imita. Rai hela história la diak ba nasaun no povo.

               Sai líder ne’e tenki iha conviçao ida katak ita atu lidera nasaun no povo ida hodi lori povo no nasaun ne’e ba diak, progresso, harmonia no prosperidade. Tamba ne’e mak atu sai líder diak tenki iha sentido de estado. Laos cria bebeik impasse política hodi lori interesse grupo kiik ida nian ba tau as liu fali interesse comum ka interesse nacional. Iha português dehan nune’e: Tornar um líder é para líderar todo cidadão na harmonia e paz. Mas é a partir dessa decisão que se tornar líder transforma-se em um fato. Ser líder não depende de cargo. Depende de um estado de Ser. Pensar como líder, falar como líder, agir como líder, ter hábitos de um líder, aprender sobre líderança e ensinar sobre o conceito de líderança. A decisão se torna resultado quando a determinação sustenta essa decisão pelo tempo que for necessário, até que o resultado tenha condições de se manifestar em nosso contexto de vida. Determinação é perseverança. E perseverança leva ao sucesso! Para se tornar líder é importante saber ser líderado e permitir que os outros líderem; esse é um conceito de líderança completo. A todos os momentos de nossa vida estamos alternando os papéis de líderar e ser líderado. Em casa somos líderes. Em frente a nossas mães podemos ser líderados. Com nossos filhos, líderes. No trabalho, líderados. Mas com nosso melhor amigo somos líderes de novo. Todos sabem ser líderes. Pois líderança nasce do princípio de tomar a iniciativa pensando no bem-estar dos envolvidos. Líder hetan poder husi povo atu ukun povo laos ukun partido ka grupo. Líder sira hetan confiança husi povo atu representa povo iha parlamento no governo. Laos líder hetan confiança husi povo atu representa nia partido no nia família, nia an rasik iha parlamento no governo. Líder sira ne’e modelo hanesan ne’e la soi atu sai líder diak ba nasaun no la soi atu ukun. Timor Leste precisa líder sira nebé iha sentido ético-cívico no sentido de estado. Laos líder sira nebé cria impasse política no hamosu crise política no economica hodi lori povo ba susar beibeik. Lori povo ba hamlaha, halerik ba estrada, bee mos, etc….Imi liberta ona pátria, Maibé povo imi seidauk liberta tamba imi sei iha interesse pessoal ba cargo no posição boot liu do que interesse comum hodi liberta povo husi kiak no mukit. Hahu husi 2006 to’o 2018 ne’e crise política no económica mosu laos buat seluk buat leet, Maibé tamba deit hotu-hotu hakarak tur hotu iha cadeira ho ignorancia no ambição sira. Maski ita seidauk prepara-an didiak intelectualmente no políticamente. Ita iha mehi atu kaer ukun nebé hanoin atu lídera. Maibé ita nia iis la to’o hodi lori povo sai husi kiik no mukit tamba ita nia capacidade sei too deit iha sae PRADO no simu hahi husi povo bolu ita: SUA EXCELÊNCIA, DISTINTO DEPUTADO. Maibé ita laiha política ida nebé diak hodi gere nasaun nia riku no soi hodi lori povo sai husi susar laran. Ita haré legislatura hirak liu ba mos hanesan deit, iha campanha sira dehan hasai povo husi kiak no mukit, agora kareta PRADO METAN-MUTIN tau ona ba kareta privado. Será que modelo ida hanesan ne’e mak líderansa diak ka? Modelo ida hanesan ne’e mak iha patriotismo no nacionalismo? Modelo ida ne’e mak bai-bain ema povo kbiit laek iletrado sira hanaran líder laiha sentido ético-cívico no sentido estado. Líder arrogante no ignorante tamba hanoin ba sira nia diak hodi haluha povo nebé moris iha situasaun no crise económica nia laran. Oin sá mak bele sai líder diak ba nasaun Timor Leste? Atu sai líder diak ita precisa prepara-an antes. Sediakan payung sebelum hujan. Laos sae tiha líder foin aprende atu lídera. Lídera buat nebé kiik mak bele lídera buat boot. Lídera uluk ita nia-an mak bele iha mehi atu lídera ema seluk no lídera sociedade nomos nasaun.

Hakerek nain naran: Agostinho Piedade

Hela fatin: Município Same-Manu-fahi

Email: agusbabo3108@gmail.com

“Sacramento Politico”

Martinho G. da Silva Gusmão

Docente Filosofia Politica

 

Memoria ba Centenário (tinan 100) Mgr. Martinho da Costa Lopes

 

Iha 11 de Novembro 2018, ema oituan de’it mak hanoin hetan katak Administrador apostólico, Monsenhor Martinho da Costa Lopes halo tinan 100 ba nia moris. Nia Martinho moris iha Laleia, 11 de Novembro de 1918. Dom Carlos F.X. Belo SDB hakerek netik oituan iha ninia FB. Foinsae sira husi paroquia Becora convida hau atu ko’alia konaba ba loron massacre Santa Cruz, 12 de Novembro de 1991. Hau “secara halus” lori sira nia hanoin ba Dom Martinho Lopes no Nicolau Lobato. Artigo ida ne’e hakarak atu hatur hikas pensamento konaba ema na’in 2 ne’e iha historia ukun-an ba Timor-Leste.

 

Ita nia problema boot: ema ida ka rua iha Fretilin no CNRT ko’alia bebeik “hasai batina mak halo politica”. Hau la dehan partido Fretilin ka CNRT, maibe ema ida ka rua! Hare didiak: ema sira be ko’alia ne’e mesak Timor-oan no dala ruma sira mos sarani católico karik! Wainhira ko’alia nune’e, sira hanoin katak sira defende Igreja Católica? Lae! Sira hakarak atu elimina Igreja Católica husi historia Timor-Leste, atu nune’e sira bele ko’alia avontade katak sira mak funu-na’in, sira mak aswain mesak iha Timor-Leste. Sira hanoin sira sarani di’ak atu defende Igreja nia doutrina? Lae! Sira hanoin katak ita sai inimigo ba malu? Lae! Igreja Catolica la halo inimigo ba ema ida, sa tan sarani rasik! Igreja Catolica nia inimigo mak “diabo”. Biblia hanorin katak Diabo mai hanorin doutrina mesak furak maibe lasu ema atu contra Maromak rasik (nune’e Adão ho Eva monu ba pecado original; Caim oho nia alin Abel); Diabo mai koko Jesus Cristo atu hakneak no tuku tur ba rai hodi adora ukun nain sira nia “poder” (Mateus 4, 1-10; Marcos 1, 13; Lucas 4, 2). Too Diabo mak habosok Pedro (Bispo? Padre?) no tama iha Judas nia laran atu sai “traidor” (koruptor) hodi saran Jesus Cristo ba mate! Nune’e, S. Paulo ko’alia momos kedas “O Deus da paz há-de esmagar Satanás debaixo dos vossos pés, muito em breve” – “Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan Iblis di bawah kakimu” (Roma 16, 20).

 

Nudar padre, nudar sarani, nudar Timor oan, ita lalika hakruk no tauk ba Diabo! Ita harohan atu sira nebe hateten at Igreja, hatun Padre ka Bispo sira nia naran hodi hafoer, … S. Paulo dehan “muito em breve” (segera akan) rahun, iis no dodok, ka tama ICU iha Hospital Guido Valadares.

 

Saida mak “Sacramento politico”?

Iha Igreja Católica ita hatene sacramento hitu (7): baptismo, eucaristia, crisma, reconciliação (kasu salan), unção (mina ba moras), ordenação (sai na’ilulik) no casamento. Ho liafuan bada, sacramento katak sinal graça nian atu ema bele hare ho matan no koko iha moris mistério Maromak nian nebe haksumik-An nudar mistério ba ita ema nia matan no nia moris.

 

Saida mak “sacramento politico” (SP)? Conceito SP la’os sacramento dawalu (8). Husi liafuan “politica” ita tenki dehan katak sarani tomak nudar cidadão ida labele soe ketak moris husi politica. Politica la’os partido ninia custa. Bispo sira no Padre sira nebe moris iha Timor-Leste, sira cidadão Timor labele husik hela politica. Hanesan Nicolau Lobato dehan, “Não deve haver nesta terra neutros no processo político que ora está a decorrer. Porque não há homens apolíticos numa conjuntura como esta …” (Labele mosu iha rai ne’e ema sira be neutro iha prosesu politico nebe lao namanas hela. Tan la iha ema ida mak apolítico iha conjuntura ida ne’e … 1974/ 1975 nian). 

 

Igreja Catolica iha Timor-Leste hakesi nia-an ho politica rai Timor nian, atu halo promoção konaba Ema nia moris di’ak, justiça, damen no bem comum (Concordata 2014, artigo 1º n. 2). Ida ne’e tuir kedas saida mak Estado halo, “promover a edificação de uma sociedade com base na justiça social, criando o bem-estar material e espiritual dos cidadãos” (CRDTL, artigo 6o alínea e]). Ne’e duni iha liafuan rua mak hanesan “justiça” no “bem comum” (Igreja Catolica nia hanorin)/ “bem-estar” (Estado nia knar).

 

Iha “politica” husi kedas filosofo Sócrates, Platão no Aristóteles to’o ohin loron, matenek nain hare no kaer liafuan “justiça” nudar sasukat. Iha Biblia, ita rona Profeta Miqueias dehan, Maromak la husu buat seluk buat let ba ita ida-idak maibe mak ne’e de’it: “hatudu hahalok justiça (praticares a justiça), hadomi liu mak buat be fiar ba malu (amares a lealdade), no hakat ho haraik-an iha Maromak Futar Oin (andares humildemente diante do teu Deus” (6, 8). Jesus Cristo rasik dehan ho lian maka’as “Wainhira ó nia justiça mak la di’ak liu doutor Lei sira no fariseu sira nian, ó sei la tama Reino Lalehan” (Mateus 5, 20). Na’i Jesus Cristo hanorin duni: “… ukun fuan lolos nian mak justiça, laran sadia, no fiar metin ba malu” (Mateus 23, 23).

 

Oinsa ho “sacramento”? Fiar sarani nian, tuir S. Ireneu nia liafuan katak “Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei” (Adversus Haereses, IV.20.7) – Gloria ba Maromak leten aas ba sei hatudu iha ita ema nia moris, no ita ema nia moris sei foti aas/ tane metin wainhira hatudu Maromak nia Futar-Ilas. Ireneu hato’o liafuan ne’e atu fo hanoin konaba mistério incarnação: liu husi Na’i Jesus Cristo nia moris iha rai ne’e, ita hare Maromak nia Futar-Ilas – “Verbum caro factum est” – Maromak FutarLia nakfilak ba ema no horik hamutuk ho ita (João 1, 14). Nudar sarani, loro-loron ita halo oração Angelus. Iha misa loron Natal nia, ita rona liafuan ne’e!

 

Iha Natal 1974, Nicolau Lobato hatoo nia liafuan katak ita sarani celebra loron “Redenção” (Maksoy nian) hanesan loron “Libertação” (ukun rasik-an) nian. Wainhira ita hanoin hikas Maromak nia Gloria iha Lalehan leten aas ba, ita mos haksolok tan loron ne’e ita hare paz iha rai klaran ba ema laran di’ak sira. Atu bele hetan ksolok ida ne’e, ita labele kahor moris ne’e ho sasan partido nian. Hases tiha lai partido, ita hotu moris hamutuk iha fiar ida de’it, néon ida de’it. Tan ne’e ita hananu, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

 

Saida mak Nicolau Lobato hanoin no hatoo ne’e mai husi ninia fiar nudar sarani católico! Ema hotu hatene katak nia líder revolucionário no carismático ida nebe fiar metin duni ba Maromak, no moris tuir nia fiar católica.

 

Nune’e, Sacramento Politico katak sarani ida-idak nudar cidadão Timor banati tuir lia-menon Amo Papa Francisco nian liu husi Bispo sira katak, “o primeiro, a vossa contribuição como consciência crítica da nação; o segundo, movida por entranhas de misericórdia, a Igreja inteira sai em missão; e, enfim, exprimir a Boa Nova da salvação nas línguas locais” (cfr., discurso do Papa Francisco aos Bispos da Conferencia Episcopal de Timor-Leste, em visita Ad limina Apostolorum, 17 de Março de 2014).

 

Consciência critica da nação

Uluk knana’in, Amo Papa Francisco husu atu Bispo sira no Amo-Lulik sira hamutuk ho sarani sira atu hatudu-an nudar “consciência crítica da nação”! Ne’e katak, Bispo no Padre sira hamutuk ho ninia sarani matenek-na’in sira labele taka matan, taka néon no taka fuan ba Nação nia moris. Fanu nafatin ita nia matenek, matan moris nafatin ba ita nia rain, néon nain nafatin ba ita nia Povo.

 

Liafuan “critica” la hanesan ho “insulta” ka hateten at. Matenek na’in sira hanesan Immanuel Kant hanorin konaba filosofia nudar “Tribunal … the critique of reason … the power of reason” (cfr., Critique of Pure Reason, “Preface” Axii); F.G.W. Hegel hanorin katak wainhira ema ko’alia husi kalohan leten no la sama iha rai leten, nia “uncritically” (hanoin la kritiku) moris namlele; ema matenek tenki hanoin “necessarily dialectical” (labele hases-an husi dialektika); Karl Marx ko’alia konaba “ideology critique”.

 

Tan sa mak ema ida ka rua iha Fretilin no CNRT nia laran tur la metin no toba la dukur, wainhira hau hakerek artigo ruma ka ko’alia iha media TV sira? Hau hanoin nudar sarani be halo politica, sira tauk ba sira nia consciência rasik no hamaten sira nia fuan no néon. Sira tauk ba Maromak nia Futar Lia nebe uluk sira rona nudar Povo baibain, agora sira sente-an hanesan “maromak rai klaran”. Hanesan São Jeronimo dehan, consciência hanesan néon badasuk oan ida nebe la lakon husi Adão nia peito maski Maromak duni sai ona nia husi Paraiso. São Boaventura dehan consciência ne’e naroman ida nebe Maromak tau iha ema nia intelecto. Atu besik liu, São Tomas de Aquino dehan, “bonum fascendum, malum vitandum” – katak buat diak ita halo, buat aat ita soe (STh. I-II. 92, 2).

 

Mgr. Martinho da Costa Lopes dehan dala ida, katak, “… somos muito inclinados para o esquecimento de maneira que se não houver qualquer que venha lembrar, oportuna ou importunamente, a questão provável de Timor-Leste eu creio que pouco a pouco iria deixar de ficar no ouvido e acabaríamos por esquecer tudo” (23 de Outubro de 1984). Ita hotu hakarak liu atu haluha-rai ka haluha-an nune’e ita lakohi ka la iha ona buat ruma atu hanoin tuir, iha biban ka la iha biban ruma, lalaok Timor-Leste nia moris hau fiar katak neneik no bebeik buat hotu sei too de’it iha tilun no sei haluha mohu deit. Dom Martinho hanoin katak, iha politica no iha luta ba ukun-an, aswain sira buka nafatin atu “sensibilizar” (fo hanoin nafatin ho fuan laran) konaba Povo nia terus no susar.

 

Liafuan nebe Dom Martinho Lopes ko’alia, hanesan los saida mak Nicolau Lobato ninia “sensibilizar”, katak Timor oan sira aten barani, funu-na’in aswain sira nudar “Um povo que surge do desumano sistema colonial” (Povo ida be hamrik hikas husi sistema kolonial nebe desumano); “Um povo que renasce das cinzas do esquecimento” (Povo ida be moris hikas husi akudesan haluha nian); “Um povo que retoma a consciência de si mesmo” (Povo ida be kaer hikas consciência konaba nia an rasik).

 

Dom Martinho Lopes no Presidente Nicolau Lobato (sai husi Escola Soibada), futu-lia ida de’it – POVO mak luta, POVO mak hanoin, POVO mak moris, POVO mak mate.

 

Ema lubuk oan ida tama iha Partido politico, hanoin katak sira mak maromak; sira mak bele halo buat hotu-hotu, halo ona lalehan ho rai, no buat hotu ema hare no mos la hare. Wainhira iha Partido laran mak líder no militante hanoin nune’e, então sira sei halo nafatin odio no vingança ba “consciência critica da nação”. Nune’e, sira haketak consciência POLITICA ho consciência MORAL. Tan ne’e mak iha Partido nia laran ema lakohi rona Dom Martinho no Presidente Nicolau? Wualahu-aalam (se mak hatene)?

 

“Entranhas misericórdia … Igreja inteira sai em missão”

Politica beik no maubengo sira mak dehan, “Amo sira la ba halo missa no hare sarani sira mai fali mete politica”. Tuir hau nia hanoin, ema sira laos luta nain. Sira la hatene katak husi kedas Nicolau Lobato no Xavier do Amaral, Povo fiar katak lori Amo sira, lori batina mutin sira mak funu ne’e la’o ba oin! Nicolau Lobato ko’alia momos kedas katak, la iha ema ida mak “neutro” ka “apolítico”. Timor oan hotu, ema tomak be moris iha Timor mak luta ba ukun-an. Ne’e katak, “batina mutin” mos la ses husi politica.

 

Tuir Nicolau Lobato nia hanoin, ema sira be mosu mak derepente kokorek no kokotek tolun la iha ne’e mesak “reaccionário” no “oportunista”. Nia dehan katak sira ne’e mak “procuram entrar no jogo sem se comprometerem, são os que tentam mover outros para o barulho, para a luta política e se põem detrás dos bastidores a observar a cena, a ver para que lado verga a balança e, depois do trabalho feito, se reclamam ruidosamente o direito de também dividir o bolo” (koko tama iha jogo nia laran maibe lakohi halo kolen-an, sira ne’e mak dudu ema seluk atu ba halo barulho, ba luta politica no hamrik iha kotuk hodi hateke tun sae lalaok sira, hare took sasan sira ne’e halis ba ida nebe, nune’e wainhira ema servisu kolen hot ona, sira mos mosu mai hodi sisi halo lian maka’as paralon sira nia direito atu fahe lisuk bolo/ dosi). Ne’e nia hatoo iha manifesto FRETILIN, 20 de Setembro de 1974 (iha foto Xanana Gusmão hamrik iha Nicolau Lobato nia sorin).

 

Dom Martinho da Costa Lopes hateten, “Não podia ficar silencioso perante a violação dos direitos humanos. Foi a minha missão defender este povo pobre, marginalizado e sofredor” (Hau labele duni taka ibun metin wainhira iha hau nia oin mosu violação ba direitos humanos. Hau nia missão duni atu defene POVO kiak ida ne’e, marginalizado no terus nain). Tan sa iha tempo nebe la iha manu inan mak kokorek ka manu aman mak kokotek (sengaja hau hakerek terbalik), atu hakilar Dom Martinho Lopes lalika loke ibun ka mete politica, no haruka nia ba halo missa de’it? Tauk-ten no ikun tuuk, los ka lae? Agora mak kokorek no kokotek, los ka lae? Nicolau Lobato dehan duni, funu hotu tiha mak “reaccionário” no “oportunista” sira mak atu haklalak husu fahe dosi (20.11.1974).

 

Hau hanoin Dom Martinho Lopes hatur ona Igreja Catolica ninia missão, katak “Quando nós arriscamos por um ideal estamos prontos a sofrer tudo, ate própria morte” (Wainhira ita hatama-an iha risco laran tan mehi ida, ita hotu pronto duni atu terus ba buat hotu, to’o mate). Lae, uluk nee maubengo no maubeik sira tauk mate. Sira tauk foti risco. Sira tauk Dom Martinho Lopes loke ibun. Sira manobra atu hasai Dom Martinho. Agora, mehi ukun-an ne’e to’o ona mak sira mosu mai haruk Batina Mutin labele halo politica. Wainhira terus no susar mosu ona … ka eleição iha odamatan ona mak loro-loron misa la falta.

 

Wainhira mosu massacre iha Kraras, Viqueque (1982) … ema hotu tauk mate, ema tomak nakdedar no subar meti-metin iha uma laran, Dom Martinho da Costa Lopes mak hamrik iha TNI/ ABRI nia oin hodi dehan “… em virtude da missão profética, que me assiste, sinto-me na necessidade imperiosa de denunciar ao mundo inteiro, como fiz esta tarde, o genocídio que se está praticando em Timor para que, ao morremos, o mundo saiba ao menos que morremos de pé” (… iha roman missão profética nian, nebe hau kaer iha liman, hau sente labele duni halai husi knar boot ida ne’e atu haklaken ho lian-maka’as ba rai tomak, hanesan hau halo loraik ida ne’e, konaba ba genocídio nebe ema sira halo iha Timor atu nune’e, ita hotu mate karik, mundo tomak hatene katak ita mate iha ain-leten/ mate ho aten brani hamrik).

 

Ne’e hanesan saida mak Nicolau Lobato dehan, “a última bala é a minha vitoria” (kilat musan ikus liu hau manan)? … ka dehan ba nia belun escola Padre Alberto Ricardo da Silva (bispo) “Quando souber da minha morte, reze uma missa por minha alma” (wainhira rona lia konaba hau nia mate, reza hela misa ida ba hau nia alma). Hanesan los wainhira Mau-Koli mate iha Maubisse, 1974, nia hare fo fuan tomak katak POVO ki’ik sira bele “… deu o seu sangue pela sagrada causa da libertação do nosso povo” (fakar nia ran ba knar lulik atu halo libertação ba povo rasik).

 

Hau sente liafuan hirak ne’e mak hanaran “entranhas misericórdia”, hare ba POVO nia terus, hare ba POVO nia halerik … Bispo no Amo-lulik sente iha fuan laran too kabun laran “necessidade imperiosa de denunciar” (hamrik metin duni ho knar boot atu haklaken).

 

Boas Novas nas línguas locais

Ikus liu, Bispo no Padre sira hanesan Apostolo sira uluk la lori bukae eh kohe, la iha osan ka buat seluk tan. Dom Martinho dehan “Não temos dinheiro. A nossa força é apenas a razão, a justiça e Deus” (1986) – Ami la iha osan. Ami nia kbiit mak razão de’it, justiça no Maromak.

 

Wainhira Papa Francisco dehan ba Bispo sira atu haklaken Evangelho iha “línguas locais”, ne’e la’os de’it iha Fataluku ka Makasae, Waima’a ka Nau-eti, Tetum ka Bunak, Mambae ka Kemak, Baikenu ka Galolen … no “língua materna” barak iha Timor-Leste. Amo Papa temi liafuan “justa hermenêutica” lori hatudu katak, “línguas locais” ne’e hatudu ba liafuan sira mai husi POVO/ SARANI nia moris. Sira rona Evangelho, ikus mai sira hatan ho knanuk katak “liu husi rai fuik ema halerik, liu husi nakukun ema tanis”. Iha misa laran ka halo procissão iha dalan boot sira, ita rona POVO/ SARANI hananu ho liafuan sira “terus”, “tanis”, “hamlaha”, “hamrok”, “moras”, … to’o “mate”.

 

Karl Marx dehan buat furak tebes: “Religious suffering is at the same time an expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sight of the oppressed creature, the feeling of heartless world, and the soul of soulless circumstances. It is the opium of the people” (Sofrimento religioso iha biban hanesan hatudu sofrimento real no protesto hasoru sofrimento real. Religiao ne’e fatin ba ema terus nain sira, fatin sentimento nian ba mundo nebe fuan laran lakon ona, klamar ba moris be klamar la iha ona. Nia hanesan opio ba povo). Ema nebe la kaer kona livro Marx nian, maibe mangame paralon ko’alia konaba religiao la hatene katak Mundo ne’e fo terus no susar barak ba POVO. Wainhira sira la hetan ona POLITICO sira mai defende ka tulun sira iha terus no mate nia larna, POVO halai ba RELIGIÃO. Marx “defende” Povo no Religião! La’os hamaten religião.

 

Molok Marx, filosofo seluk naran Edmund Burke ko’alia ona konaba “political value of religion” – katak, ema hotu nebe halo politica hakarak de’it buka atu hadau poder (ho dalan hotu-hotu), maibe wainhira hetan tiha ukun sira lakohi hola responsabilidade konaba oinsa mak “uso do poder” ne’e, sai fali “abuso do poder”. NAÇÃO no POVO nia moris la depende ba ESTADO nia PODER, maibe liu-liu responsabilidade oinsa mak halao knar ukun rai ne’e.

Loron ida, molok atu husik hela Timor, Dom Martinho hateten katak, POVO/ SARANI tomak koko atu “viver na esperança para resistir” (moris iha esperança nia laran hodi resiste). Nia bolu nafatin ninia sarani sira atu “vamos vivendo essa esperança, porque o catolicismo é uma religião de esperança” (mai ita hamoris esperanca ida ne’e, tan fiar katolika nian hanesan religião esperanca nian). Nia dehan ida ne’e iha Lecidere, 4.10. 1983 – ikus mai, nia husi Dili, 12 de Maio de 1983 duni.

 

Boas Novas (Liafoun Diak) ba Povo Timor mak “esperança”. Hanesan São Paulo dehan, “De facto, foi na esperança que fomos salvos” – Sesungguhnya dalam harapanlah kita semua diselamatkan (Roma 8, 24). Tan ne’e mak filosofo marxista ateu Ernst Bloch dehan katak religião Católica (Cristão) hanesan religião esperança nian – “Dove c’é la speranza, ivi la religione” (iha nebe mosu esperança iha neba religião moris). Dom Martinho Lopes haklaken katak catolicismo ne’e hatur iha esperança nia leten.

 

Nicolau Lobato dehan, A madrugada de 25 de Abril de 1974 teve repercussão direta nos destinos do nosso Povo. A madrugada de 25 de Abril abriu ao nosso Povo um novo horizonte – um horizonte de esperança (dader-san nakukun 25 Abril 1974 hamosu lian-foun mai los kedas ba ami nia POVO nia destino. Dadersan nakukun 25 Abril loke ba ami nia POVO horizonte foun ida – horizonte esperança nian).

 

Lorosae tun ba loro-monu, husi tasi-feto ba fali tasi mane TIMOR néon ida de’it, laran ida de’it, mehi ida de’it, lian ida de’it: UKUN RASIK-AN. Se mak lakohi tau liman fuan iha luta ba UKUN-AN, nia la hatene halo politica maibe hadau de’it mak poder.

 

Klak-Fuik, Becora

1918 – 11 de Novembro – 2018

HEROÍSMO NÃO É NEGÓCIO

Texto produzido por Pe. José Maia.

Docente  Bioética em ISFIT

(Email:pejemaia@gmail.com)

 

               Negócio é um emprendimento lucrativo que beneficia algumas pessoas ou grupos específicos. Heroismo é outra coisa. Quero sustentar neste texto que heroismo não é negócio.          

               Herói é uma figura arquétipa, personagem modelo, que reúne, em si, atributos necessários para superar, de forma excepcional, um determinado problema. O heroísmo que resulta em autossacrifício chama-se martírio. Três pontos são necessários para o heroísmo: o ideal, o sofrimento e a sublimidade. O ideal não é qualquer ideia, mas é uma ideia movida pelo amor e pela doação: “Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria  vontade” (Jo10.18);  o sofrimento é o que toda a pessoa passa neste “vale de lágrimas”, e que terá de superar, sem lamúrias de estar passando por tribulações, sem de pena  de si mesmo, tudo suportando com olhar fixo no fim último (ideal) com a esperança da vitória, suportando tudo o que der e vier, para uma finalidade, e a sublimidade é voltada para o além, elevado para o alto.

               Para podermos entender, e ter o cenceito certo do que é um herói de verdade, é muito simples, basta saber as características do verdadeiro heroísmo: é o atitude pela qual o homem enfrenta qualquer infortúnio ou um enorme sofrimento. Quando se diz que alguem é um herói, reluz com uma “luminosidade” especial, algo que sai da boca e toca o fundo da alma. O que é um herói? Herói é aquele que colocado diante de um alto dever, o cumpre até o fim! As palavras herói e heroísmo possui uma grandeza sagrada.

               Segundo GUEDES, Gustavo (2013, p.5), citado Corrêa de Oliveira Plínio de 1967, não há coisa mais adequada para conferir nobreza à alma do que o sofrimento; e não pode haver nobreza para a alma sem sofrimentos. Citou também MONTFORT (1989), “sem a cruz a alma se torna vagarosa, mole, covarde e sem coração. A cruz a torna fervorosa e cheia de vigor. Quando nada sofremos, na ignorância permanecemos. Temos inteligência quando bem sofremos”.

               Um heroi é uma pessoa que, diante de uma situação dificil, consegue agir como ninguém mais conseguiria. Há muitos exemplos de herois que são conhecidos de todos nós, sejam de livros, ou revistas que lemos, ou de filmes e até pessoas reais que conseguem agir de maneira corajosa em determinadas situações de risco.

               Heroísmo é combater o egoísmo. O problema é que alguns heróis não buscam de fato resolver o problema dos outros.  A motivação deles pode ser duvidosa; eles podem fazer seus atos heroícos por motivos egoistas, por quererem fama, ou para resolverem sua própria situação. Mesmo que tenham motivos que não são egoistas, muitos deles de fato não resolvem a situação de verdade.

               Jesus é um pouco diferente do que esses herois. Ele é, na verdade, o nosso único verdadeiro herói. Jesus diz: “Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria  vontade” (Jo10.18). Jesus não precisava ter dado sua vida pelo ser humano, mas fez isso única e exclusivamente por amor. E ao fazer isso ele resolveu o problema do ser humano.

 

No Contexto de Timor-Leste

               Quem foi, é e será herói do nosso país de Timor-Leste? Esta perguanta parece-me uma pergunta provocativa e desafiadora para cada um de nós analizar, refletir e meditar.

               Estamos numa crise de paradigma para determinar a nossa vocação e a vocação do nosso país. O caminho mais fácil para encontramos a saída é através da metodologia de ver, julgar e agir.

               O verbo ver, nos ajuda a descobrir a nossa sociedade. Duas realidades mais importantes que precisamos saber são os sinais de vida e de morte do povo timorense. O que leva o povo timorense à morte são: as violências, drogas, tráfico de pessoas, corrupções, ignorâncias, abortos, suicídois e outros. O que leva o povo timorense à vida são: as crianças felizes, familias saudáveis, comunidade harmónica, comida suficiente, trabalho digno, etc.

               O verbo julgar, nos ajuda a entender qual é a vocação e a vontade do país de Timor-Leste. A vocação e a vontade do país Timor-Leste é colocar encima de tudo: o sentido coletivo de nacionalismo, unidade nacional, interesse comum e bem estar. Não é o interesse e a vontade de qualquer partido político.

               O verbo agir, nos ajuda a eliminar as causas de morte em todas as áreas. Por um lado, as necessidades básicas do povo: comida, vestuário, morradia e outros. Por outro lado, qualidade da educação, saúde, acesso a estrada, informação, formação especializada, formação integrada, campo de trabalho, etc. Quem vai fazer? O governo através do Estado: a tarefa do Estado é fazer uma boa administração. 

               Dentro desses três verbos, existem outros que provocam e desafiam o nosso horizonte. Esses verbos são: o verbo fugir, administrar e enfrentar. Timor-Leste e seu povo está na escolha dessas opções.

               O verbo fugir, indica quando cada um de nós procura se esconder da responsabilidade; o verbo administar, indica quando cada um de nós só faz os que as outros pessoas dizem, so para ficar bem com todo mundo. Não fazemos o que nós sabemos, mas fazemos o que não sabemos e o verbo enfrentar, indica quando cada um de nós possui firmeza, coragem, vontade, senso crítico e bravura em qualquer das dificuldades que nos desafiam.

               A vocação de cada um de nós como timorense no tempo atual é o chamado ao enfrentamento. Isso mesmo. A nossa busca é o fervor que queima o coração, a fazer da melhor forma possível todos os projetos a nós confiados pelo cidadãos timorenses.

               Alguns disseram que, religião e cultura são os obstáculos para o desenvolvimento.  Eu pessoalmente gostaria de afirmar o contrário: o individualimo, egoísmo, partidarismo, arrogância e outros pecados são os obstáculos para o desenvolvimento. A humildade, autoestima, autoconfiança, disposição, inteligência, honestidade, lealdade, são os caminhos para o desenvolvimento do Timor-Leste.  

               Todos os timorenses que se responsabilizam até ao fim pelos projetos que assumem e que lhes foram confiados pelo povo e pela pátria, são os verdadeiros heróis. Portanto heroísmo defenitivamente não é um negócio. É um valor que engrandece a nossa identidade.

Cancela Viagem PR Lu-Olo ba Vaticano

*) Tragedia diplomática iha Estado Frágil nia laran

 

Martinho G. da Silva Gusmão

Docente filosofia politica ISFIT

 

Ba hau, decisão PN atu cancela visita PR Lu-Olo ba Vaticano ho voto 35 contra visita, no 29 afavor ba PR hanesan tragedia boot ida ba diplomacia. CNRT no AMP liu husi sira nia blog iha facebook koko atu defende sira nia posição molok atu PN halo reunião. Sumario husi justificação – PR labele ba rai liur wainhira la fo posse ba membro 8 nebe pendente ba cargo Ministro balun; PR labele sai fali “juiz”. Buat ida nebe CNRT subar meti-metin mak carta PR nian atu husu “ponderar a lista”. Hau intende katak PR la rejeita, maibe “pondera”! Tan CNRT halo leitura arbiru de’it ba PR nia carta, oras ne’e sira koko buka “kambing hitam” ba fatin hotu-hotu, menos Bairro dos Grilhos!

 

Atu ita bele hatene “tragedia diplomática” nebe Povo Timor tenki sofre husi PN nia hahalok, diak karik ita hatene netik oituan livro Diplomacy (1994) nebe Secretario do Estado Henry Kissinger hakerek. Tuir nia hanoin, diplomacia hanesan dalan ida atu nação ida-idak hakarak fo liman rohan “to shape the entire international system” ho ninia poder, matenek, vontade no liu-liu ímpeto moral. Diplomacia hanesan g7+ nebe folin ki’ik liu no la fo impacto ba Timor-Leste, PN bele aprova … visita PR nian desaprova fali!

 

Iha Diplomacy capitulo III, Kissinger dedica ninia analisa tomak konaba oinsa mak conceito “raison d’état” sai hanesan liafuan chave ba diplomacia husi “Holy Roman Empire” (Vaticano) nebe determina Eropa tomak. Hare no le didiak livro ne’e ninia isin-lolon tomak, Kissinger hakarak dehan, iha mundo ne’e so fatin rua mak importante ba diplomacia: USA (nia dehan “obviously”) no Vaticano (nia temi “evidently”). Historia diplomacia “Holy Roman Empire” sai sasukat liu husi figura importante Armand Jean du Plessis, Cardeal de Richelieu. Nia mak “fundador diplomático” la’os de’it ba Roma, maibe Europa tomak no mundo tomak. Nia haknar iha iha Roma hanesan Cardeal Santa Igreja Romana, maibe mos Primeiro Ministro Frances (1624-1642). Ohin loron mundo politico ko’alia bebeik konaba “raison d’état”, keta haluha katak Cardeal no Primeiro Ministro Richelieu mak hanorin.

 

Kissinger hakerek katak conceito “raison d’état” ne’e importante. Iha Cardeal Richelieu nia hanoin, “raison d’état” halo katak “bem estar do Estado” (CR artigo 6o) justifica katak ita usa meios hotu atu bele hakat to’o iha “interesse nacional” no halo “balanço do poder” hanesan sasukat ba “mudança progressivo” (hanesan AMP hakarak) ba nação ida. Ikus mai, Kissinger dehan katak nudar Cardeal husi Igreja Catolica, Richelieu “subsumed both religion and morality to raison d’état, his guiding light” (p. 64) – katak, nia hatur religião no moral iha “raison d’état” nia okos hodi sai hanesan lâmpada ba ninia politica.

 

Saida mak hau rona husi Xanana Gusmão iha encontro CNRT Bairro dos Grilhos semana hirak liu ba katak interesse nacional boot liu partido nian; se mak la hanoin hanesan ne’e hatudu katak nia beik duni. Saida mak agora mosu no oinsa mak mak CNRT halo ba Presidente da Republica hatudu duni situação dramático ida – saída mak sira ko’alia no saída mak sira halo la iha consistência.

 

Diplomacia Vaticana iha Timor-Leste

 Timor ninia “diplomacia” ho Vaticano importante tebes. Figura importante liu mak Dom José da Costa Nunes, Bispo Macau-Timor. Wainhira Salazar loke diplomacia ho Vaticano iha 1933, nia mos hatudu kedas an nudar “diplomata consumado e eloquente” hodi hahu prepara fatin no condição tomak iha Dili atu sai “Igreja independente” ida. Wainhira Salazar no Papa Pio XII fo “lampu hijau” atu assina Concordata (7 de Maio de 1940), Dili mos preparado tiha ona atu sai Diocese foun. Ida ne’e realiza duni iha 4 de Setembro de 1940.

 

Durante funu Japones 1942-1945, Portugal bele halai. Bispo ema “colona negra” bela duni tuir, padre ema bele oho … maibe Igreja Catolica sai nafatin identidade povo ida nian nebe la lakon. Salazar husu atu Timor fila hikas ba Terra-Mãe Portugal no “aliado” sira labele entrega ba Australia. Ho acordo ida ne’e mak Bispo no padre balun nebe halai ba Australia, fila hikas mai Timor hodi hatutan no desenvolve liu tan educação no formação ba aluno sira iha Escola tomak. Nune’e mak Ben Anderson dehan katak identidade Timor-Leste nian depende liu ba fiar católica (“popular catholicism”) no dalen Tetum hodi bele articula “common suffering” nudar “nationalizing effect”.

 

Durante Concilio Vaticano II, 1962-1965, Timor-Dili mosu iha palco mundial nudar Igreja husi “rai missão” nian. Seidauk iha Timor-oan ruma mak halo pesquisa konaba intervenção Dom Jaime Garcia Goulart nian iha Concilio. Maibe, Dili sai ona “capital” Igreja Catolica nian ba Igreja sira seluk iha Asia, Afrika, Amerika, Eropa no Australia.

 

Iha âmbito hanesan Timor nia naran mos mosu iha Assembleia da Republica, wainira Padre Martinho da Costa Lopes sai Deputado Nacional. Ne’e katak, hori uluk hori wain kedas, Timor sai “entidade independente” ida iha Palco Politico. Tuir mai mak Padre Jorge Barros Duarte representa Timor iha AR.

 

Iha fali 1975, wainhira Indonesia invade Timor-Leste, Vaticano mak lakohi hatama Igreja Timor ba Konferensia Episkopal Indonesia (KWI). Dili sai nafatin Diocese ida ho titulo “Ad nutum Sanctae Sedis” – tuir saída mai Santa Se (Vaticano) haruka. Indonesia bele halo tentativa oi-oin atu husu “apoio”, maibe Vaticano labele kedas fo “lampu hijau”. Papa João Paulo II ko’alia dala ida de’it, katak, mundo tenki respeita identidade histórica no cultura ho politica iha Timor-Leste. Dala ida de’it no ba nafatin.

 

Iha 12 de Outubro de 1989, Papa João Paulo II mai visita Timor. Infelizmente, grupo sira pro-independentista sira mak lakohi simu Papa no fo pressão ba Dom Carlos F.X. Belo, SDB ho Gubernur KDH Tingkat I Ir. Mario V. Carrascalão atu “rejeita” Papa nia visita. Maibe, firaku ne’e firaku nafatin: ulun to’os hanesan fatuk, metin hanesan ai-bubur hodi fo an tomak atu “lori” Papa João Paulo II mai Dili. Hau iha privilegio boot tebes atu hamrik iha Santo Padre nia kotuk kedas (acolito kaer mitra) atu hare ho matan rasik oinsa mak nia hakneak hodi rein “Terra Santa Cruz”. Santo Padre koalia konaba “masin” no “naroman” mundo nian …! Liafuan “masin” sai hanesan simbol ida atu fo sabor ba moris, liafuan “naroman” hatudu ba consciência nacional foun ida. Iha “sofrimento” nia laran, Papa husu atu sarani Timor sai nafatin masin no naroman nuudar sasin ba esperança (witness of hope). Hau hanoin hikas saída mak Nicolau Lobato dehan konaba “a hora da nossa terra e do nosso povo também chegou; a Libertação está assomando nas fibras do horizonte” (Manifesto FRETILIN, Dili, 20 de Maio de 1974); no hatutan tan katak Timor moris iha “… um novo horizonte – um horizonte da esperança” (Lisboa, 19 de Maio de 1975).

 

Timor-Leste: Estado Frágil ka Mental Inferior?

Iha 2015, Vaticano ho Timor-Leste assina Concordata (14 de Agosto). Nudar Timor oan, hau orgulho. Tan iha Concordata ida ne’e parte 2 la’os de’it hametin sira nia “diplomacia” maibe liu-liu hatur Timor-Leste nia historia, cultura no politica iha fatin as liu: palco mundial.

 

Vota contra viagem PR nian ba Vaticano ne’e hatudu parte ki’ik ida husi situação geral politica Timor nian nebe hanaran “Estado frágil”. Wainhira temi “Estado”, Constituição no sistema RDTL hatudu de’it ba (1) Presidência da Republica, (2) Parlamento Nacional, (3) Governo no (4) Tribunais. Nune’e, wainhira dehan “frágil”, ita lalika bidu tun sae atu hatudu liman fuan ba fatin seluk ona! Ba los de’it sira na’in 4 ne’e ona.

 

Nu’udar Estado frágil ida, Timor-Leste mesak de’it mak namlele iha Asia. Wainhirta ita hare membro g7+, husi Asia no ASEAN ka transatlântica ka pacifica ne’e Timor-Leste mesak de’it tur muron iha laran. Nação hotu iha ASEAN la iha ida mak sai membro g7+. Tan sa? Asia no ASEAN, maski ki’ak maibe “foti oin”.

 

Buat ida mak hau nota: Singapura labele simu Timor-Leste atu tama ASEAN, tan ita sei tama iha Estado frágil! Maibe, liu-liu tan ita nia plano atu hametin Estado, la iha liu. Ita nia partido sira barak! Husi partido boot rua: Fretilin2000 no CNRT, sira la’os parte husi solução maibe “sumber masalah”. Hau dala ruma tur hanoin, se ita nia politica ne’e mak hasai tiha partido boot rua ne’e, oinsa? Bahasa karik dehan “aman ona”!

 

Tuir hau nia hanoin, diplomacia ho Vaticano fo liu vantagem no halo ita nia Estado sai forte liu. Oinsa vantagem ne’e?

 

Uluk liu (1), Vaticano sai fatin nebe ita hato’o ita nia “lian” no hatudu ita nia oin. Iha Asia, Timor-Leste bele sai “serambi Vatikan” (hanesan uluk Indonesia hakarak halo ba Timor), hodi nune’e ita hetan “proteção” husi “Lalehan” no “rai”. Hare de’it figura hanesan Santo Padre Francisco … saída mak Donald Trump labele halo, no líder sira iha mundo tomak la “mampu” halo, nia bele! Exemplo ikus liu – Kim Jong Un (Korea do Norte) liu husi ninia belun Moon Jae-In (Korea do Sul) convida Papa Francisco ba visita Pyong Yang. Moon Jae-In dehan ba Papa katak nia católico ho naran “Timothy”, lori recado husi fatin nebe “católico” la iha atu husu Francisco ba visita. Mundo tomak hein ho entusiasmo, maibe liu-liu USA foti chapeu ba Igreja Catolica. Hau orgulho nudar sarani católico. Fuan moras hare Deputado 35 ninia “matenek”, to’o ko’alia mak la diak tiha!

 

Tuir mai (2), hanesan Kissinger dehan, diplomacia hanesan dalan atu ita bele “shape the international system”. Ho Vaticano, mundo tomak sura. Hare to’ok Nação nebe hakarak visita Papa iha Vaticano, naran mesak ida be halo tauk: USA, Rusia, Cina, França, Inglaterra, Alemanha … Arabe sira mos lakohi lakon (ba kedas ho desenho atu halo Igreja boot), to’o nação sira iha Afrika no America! Ho g7+, se mak hateke? ASEAN de’it mos ita nia naran la iha! Hau hanoin hikas saída mak Romo Mangunwijaya hakerek iha novel Ikan-ikan Hiu, Ido, Homa (1986) nudar simbolo ba luta Timor-Leste nian. Romo Mangun dehan, biar ki’ik hanesan “ikan homa”, maibe “nyali ikan hiu” (brani hanesan tubarão). Hau hanoin g7+ (maski ita tau osan barak los), maibe gasta de’it ba “mental inferior” (mental ikan homa) no PN lakohi hametin diplomacia ho mental “ikan hiu”.

 

Ikus liu (3), ba Igreja Católica rasik. Saida mak PN halo ba PR, liu-liu husi partido sira iha AMP hatudu de’it fenomena “anticlericalismo” nebe forte. Uluk hau tuir curso filosofia politica ho Professor Rocco D’Agostino (leigo) iha Pontificia Universidade Gregoriana (Roma). Husi ninia matéria balun, hau hare hikas iha livro nia hakerek “Non come Pilato: cattolici e politica nell’era di Francesco” (La’os hanesan Pilatos: ema católico sira no politika iha otas Francisco nian). Tuir Prof. D’Agostino nia hare, anticlericalismo ne’e hatudu “l’ostilità” (permusuhan) no “il rifiuto” (penolakan) husi politiku sira ba “batina mutin”. Iha contexto Timor nian, hau bele hatudu iha realidade politica:

 • Wainhira dehan konaba “l’ostilità” (permusuhan), oinsa mak hatudu ba Bispo sira hanesan Dom José Joaquim Ribeiro, Dom Martinho da Costa Lopes no Dom Carlos F.X. Belo, SDB iha processo politico Timor-Leste nian. Wainhira sira ko’alia, politico na’in sira ataca, halo insulto no ameaça sira. Politico sira dala barak liu mak ninia “ulun” ne’e la “na’in”, tan ne’e sira la’os na’i-ulun politico – katak, politica la usa ulun (hanesan hau dehan “politica samean”), no lakon sira nia consciência (hau dehan “ética falur”). Wainhira kaer ukun, sira tebe rai no doko lalehan. Maibe wainhira tun tiha, sira hakdasak. Liu-liu wainhira inimigo maka’as liu, sira halai ba subar iha batina laran. Hare Povo halerik, tanis no mate … politica na’in sira hahu hanoin katak Igreja mak los. Hau rasik hare “bukti” anticlericalismo ne’e iha julgamento TDD (6 Outubro 2017 – 9 Outubro 2018), hatudu “l’ostilità” husi politica ba batina mutin.
 • Wainhira dehan “il rifiuto” (penolakan), hau hare PN ninia vota contra ne’e hatudu desrespeito ba acordo Vaticano ho Timor-Leste. Hau rona husi Padre Domingos Sequeira, doutor iha direito canónico no autor ba “concordata”, katak, AMP (ida uluk) la gosta processo ida ne’e. Fretilin mak “obriga” atu halo concordata. Maibe, AMP la fo laran. Los duni, wainhira Dr. Rui Maria de Araújo sai Primeiro Ministro, nudar católico aten dolen hotu, nia mak “obriga” atu acelera no assina acordo (hau rona husi Bispo ida). Ne’e duni, agora Lu-Olo ba visita Vaticano, hau la hakfodak se ema sira iha AMP dehan PR “obriga” ba lalais Vaticano.

 

Pergunta ba hau: tan sa mak AMP anti los Igreja Católica? Ita hein saída mak sei mosu tan mai. Maibe, lalika duni kahor “fiar sarani” (ortopraxis) ho hirarquia Igreja Catolica (ortodoxy). Sarani nia fiar la’o nafatin, tan Maromak mak leno ITA nia dalan no fo naroman ba ITA. Hau dehan ITA, tan ne’e identidade Timor nian. Partido la’os identidade Timor, maibe opção politica. Maibe, iha aspecto estrutura-funcionalismo Igreja Catolica ne’e iha ninia “personalidade jurídica” (badan hukum) ho “ipso iuris” (memiliki hukum tersendiri). Hanesan Concordata hakerek ona iha artigo 3o katak Estado reconhece ida ne’e. Relacao entre Vaticano ho Timor-Leste representa husi Embaixador RDTL no Nuncio Apostolico! Nune’e, wainhira Nuncio dehan Papa Francisco haktuir recado atu simu PR, katak Vaticano oficialmente convida Presidente Francisco. Buat ida furak tebes: Francisco na’in rua hasoru malu hodi Estado ki’ik rua. Maibe, Estado frágil ninia PN mak halo aat hotu tiha kedas. Iha tempo mai, AMP husik hela moe boot ba Timor!

 

Halo nusa ba mos, hanesan docente ética politica, hau sente-an moe tan ita nia politico sira iha PN la hatene saída mak sira ratifica liu husi Resolução Parlamentar Nacional Nº. 18/ 2015, 11 de Novembro de 2015 (loron Dom Martinho Lopes moris).

Será que presiza duni kareta PRADO no PAJERO mak dignifica nai deputado sira nia dignidade? Hilux no Landcruiser bai-bain rebaixa ka hatun sira nia dignidade?

               Ita ema nia dignidade la depende ba material no produto superficial sira. Ita ema nia dignidade ne’e a’as liu sasan hotu nebé Maromak cria. Tamba ita ema Maromak cria tuir Maromak nia ilas ka imagem aliás Imago Dei. Tan ne’e, presiza valoriza no dignifica ita nia-an a’as liu material no produto humano nebé ita ema mak  sai domínio ba buat hirak ne’e. Moris ne’e labele depende ba sasan, moris ne’e goza ka adapta ho sasan nebé iha ona. Mambae sira dehan: “ Hidup dengan apa adanya, la’os husu fali “ada apa”? Ita nia dignidade as liu kareta, as liu ita nia posição. Tamba ita nia posição ne’e ohin ita ministro, ita deputado, ita presidente República, ita Primeiro Ministro,  ita diretor,etc, maibé aban bairua ita nia mandatu sei hotu no sei refórma. Ita nia dignidade laiha mandato, ita nia dignidade la refórma. Ida ne’e mak mosu pergunta rua iha leten atu desafia nai no lou deputado/a sira nebé declara-an katak sira mak representante no ibun povo nian iha Uma Fukun Parlamento Nacional. Tinan liman liu tiha tinan lima mai fali, nai deputado sira tun ba baze kahe povo no soe hela liafuan mamuk ba povo ki’ik katak: “Wainhira imi fó fiar mai ami nia partido, ami ba tur iha Presidante no iha Parlamento, ami sei representa imi nia fatin hodi lori imi nia lian ba discute no hato’o ba governo atu hadia imi nia moris”. Ida ne’e sai hanesan rumusan ka fórmula ida nebé fixo ona ba líder político sira atu kahe povo iha tempo campanha. Maibé de facto buat sira ne’e lao oin seluk. Hetan tiha confiança husi povo, realidade la nune’e fali. Sira nia hananu ida ne’e tuir  Filósfó Socialista  Karl Marx dehan idea ida ne’e hanaran: “ OPIO DO POVO” idea ida nebé hanesan bosok povo para fó votos ba sira, kahe povo atu vota ba sira. Tamba realidade nebé ohin loron acontece ne’e buat oin seluk ida mak mosu fali. Atu debate Orçamento Geral ba hadia povo nia moris sira sei konta história husi mundo hahu mak mai to’o 1999, sira sei sura sira nia kole kona ba processo luta ba ukun rasik a’an nian. Koitadu liu, wainhira sira debate ba Povo nebé sira representa nia futuro sira sei discute malu to’o hakilar malu, tarata malu, hetok liu tan sira sai vandalismo no preman  baku malu iha neba hatudu ba mundo. Maibé, debate no aprova orçamento ba sosa kareta ho marca PRADO NO PAJERO situasaun iha uma fukun Parlamento Nacional laran hakmatek hanesan ema halo silêncio iha retiro nia laran. Nain 65 ne’e vota afavor aliás maioria absoluto. Será que sira ne’e ita bolu representante do povo ka representante do PRADO e do PAJERO? Hau confusão (Merasa binggung???!!) Kok, sira ne’e ita bolu representante do povo maibé la rona povo nia lian!? Se nune’e, sé los mak sai povo nia lian?? Oposição + AMP sama dengan (=) aliás hanesan deit. Nem ida mak rejeita proposta sosa kareta PRADO no PAJERO. Embora, oras ne’e dau-daun kareta PRADO tuan nebé sira sosa iha 3a legislatura sei diak no sei bele uza. Maibé sira halo lelan ka lelaun ba sira nia companheiro no camarada sira uza hodi tau sasan povo no estado nian sai sasan privado. Sentido estado iha nebé?? Será que ema sira ne’e mak nacionalista no patriotista?? Kareta sosa ho osan montante nebé boot $64.000 dolar USD, faan no lelaun ho $8.000 USD lógica iha nebé??? Justo? Transparência iha nebé? Povo sira presiza loke matan, povo ki’ik sira nebé matenek uitoan tenki iha consciência crítica ba injustiça hirak ne’e. Tamba sá mak ita brani afirma no declara  sira iha uma Fukun Parlamento prática injustiça no abuso poder? Tamba  sira nebé oras ne’e iha neba, privatiza património do estado no povo nian sai património privado. Pior liu tan, sira ba tur iha Parlamento tinan liu cria lei pensão vitalícia atu hariku sira nia família no geração. Depois de mandato tinan lima, sira sei iha garantia katak maski la serbisu maibé salário PENSÃO VITALÍCIA nian garantido ba sira nia moris. Hahalok ida ne’e mak dehan: injustiça no corrupção social e legal. Ema seluk serbisu too dolar mak fóin hetan DOLAR, nai ex governante no ex deputado sira la serbisu maibé salário okay. Justiça social iha ka lae? Sira nebé Católica no cristão lee didiak  iha carta São Paulo nian dehan: “Se alguém não quer trabalhar, tambem não coma. Ouvimos dizer que alguns de vós vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho nenhum, mas ocupados em atividades inúteis. A esse ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que trabalho em paz, para ganharem o pão que comem. Quanto a vós, irmão não vos canseis de fazer o bem” (Ema ruma la serbisu karik, keta fó han ba nia. Ohin ami rona katak iha ema iha imi leet nebé moris hodi halimar deit; la halo serbisu ruma maibé book ema seluk. Iha Nai Jesus Kristu, ami haruka no bolu ema sira ne’e atu serbisu nonok hodi manan sira nia ai-han) (2Tes. 3, 10b-13). São Paulo nia mensagem furak nebé ita lee iha nia Carta ba Tessalónica ne’e, nia alerta ba ema iha momento neba no mos mai ita iha tempu atual nafatin nebé prática hela hahalok injustiça nebé buras iha sociedade Timor-Leste nia leet.

               Bai-bain ema dehan: “a experiência é a mestra da vida” ida ne’e bazea ba poémica nebé mosu iha tinan kotuk kona ba estudante universitário Timor oan sira nebé halibur hamutuk hodi fórma Movimento Universitário de Timor Leste (MUTL) hodi exige atu cansela Parlamento Nacional sosa kareta luxo PRADO atu uza nafatin kareta PRADO nebé uluk sosa ona iha 3a legislatura nian. Infelizmente, iha momento neba, senhores deputado sira hatan tiha hotu hodi cansela sosa kareta PRADO no cansela mos atu halo lelaun ba kareta refere. Halo declaração falsa iha média local sira: RTTL, GMN, STL, Timor Post no média seluk tan hodi cansela tiha sosa kareta no lelaun kareta. Maibé até a data kareta ho Marca PRADO barak sei PARADO hela iha nai deputado sira nia kadunan hafutar nudar nai no lou sira nia riku soin privado. Afinal, sasan nação nian no povo nian. Koitado. Agora mehi ona no realiza fali proposta tinan kotuk nian atu sosa PRADO no PAJERO fóun ba nai deputado fóun no tuan sira hodi halo fiscaliza programa. Instituição barak, NGO local no internacional barak uza kareta sira hosi UNTAET nia tempo to’o agora seidauk troka kareta. Sira serbisu iha área remotas no izolado, estrada a’a no kuak, maibé kareta la sai sasukat atu dignifica sira nia dignidade maibé serbisu atu serbi ema mak dignifica sira nia dignidade. Sira kaer fali ba Jesus nebé dehan iha Evangelho: “ Hau mai la’os atu ema serbi maibé atu serbi no saran nia an ba mate” (Mc 10, 45). Ida nee mak representante lolos. Heroi lolos, nacionalista no patriotista lolos. La’os ba serbi PRADO no ba representa Pensão Vitalícia. Campanha kanta buat seluk, depois de hetan tiha poder halo buat seluk. Ne’e hatudu política ida samea nian, la’os política manu-falur nian. Iha história criação nian, samea mak criação ida nebé dada criatura seluk ba sala. Sala tama iha mundo hodi lori pecado original tama iha mundo tamba política samea nebé bosok Adão ho Eva. Nune’e mos ohin loron nação sai kiak no mukit tamba político samea sira nebé bosok povo fó confiança ba sira hodi hetan poder atu lori nação ba sai miséria no conflito. Kiak barak sei existe iha Timor tamba Lei nebé Parlamento sira cria la fó benefício ba Povo nia moris tamba benefício ba sira nia an rasik. Hariku no fó ksolok ba sira nia-an no familia, partido, etc. Povo maioria sei hela iha uma tali okos, escola barak labarik sira sei tur iha rai, maibé nai deputado sira iha MEHI nebé boot atu fó privilégio ba sira nia-an  rasik. Sae kareta Hilux no Landcruiser ne’e deputado sira nia dignidade tun, no la level ona nudar cidadão. TENKI sae duni mak PRADO vidru metan, PAJERO modelo 2018 nian mak sira fóin iha dignidade no level nudar ema REPRESENTANTE POVO NIAN. Será que kareta PRADO deit mak bele ba pesquiza iha baze?? Hilux no Landcruiser ne’e laiha traxão no la level ba nai deputado sira?? Se ita boot sira tau a’an nudar representante povo Timor-Leste nian duni, reflete took pergunta hirak ne’e ba! Nai no lou sira mak mosu hanesan Anjo ka Malaikat husi lalehan mai derepente ba tuur iha neba. Então cria lei tuir imi nia gosto, imi selera, imi nia gengsi, maibé heroi sira nebé mate ba rai ida ne’e sei loke matan ba ita! Tamba nação ida ne’e nia dignidade la’os lori PRADO no PAJERO mak dignifica maibé lori RAN HO RUIN mak sosa. Povo hakilar bei-beik ba imi la rona, maibé povo hakilar ba heroi sira sei rona no sei considera povo nia lian. Heroi sira sei julga ita ida-idak sei ba para iha Hotel Luxo Becora no Gleno hanesan factos hirak nebé hatudu hela daudaun. La’os deit povo ain tanan mak ba hela iha Hotel Luxo maibé nai no lou balu mos agora hamahaan-an hotu iha neba tamba serbi povo la ho fuan no la liman mos.

 

Hakerek nain: Agostinho Piedade

Estudante Finalista: Instituto Superior de Filosofia e de Teologia D. Jaime Garcia Goulart

Hela fatin : Same, Manufahi

Email : agusbabo3108@gmail.com

 

 

OHO NO SOE BEBÉ: Ita Hotu Nia Responsabilidade

Pe. Miguel Arcanjo da Costa*

 

               Iha fulan tolu tutuir-malu (Agosto, Setembro no Outubro) tinan ida ne’e (2018), ita hotu acompanha liu housi mídia electronica : televisão, rádio, internet no jornais iha ne’ebe sociedade tomak preocupa ho kazu oho no soe bebé. Lós duni katak kazu sira hanesan ne’e laós foin mosu tinan ne’e. Tinan barak ba kotuk mós aconteçe buat ne’ebé hanesan. Sociedade tomak, entidades hotu preocupa no condena atitude ida be oho no soe bebé ne’e. Preocupação hirak ne’e hatudu katak ita hotu iha consciência ida kona ba Dignidade Humana ema ida nian. Dala ruma iha parte balu hatudu-liman ba parte seluk ou instituição ida hatudu liman ba instituição seluk. Buat ne’ebe diak liu mak ita fo-hanoin ba malu hodi hola consciência ida atu prevene kazu ida ne’e labele mosu tan iha loron seluk.

               Artigu ho título hanesan hakerek iha leten ne’e, lee-nain balu bele reagem espontânea iha nia fuan laran dehan hanesan ne’e : “ema seluk mak oho no soe bebé, ha’u mak responsabiliza fali? Conhece deit ema ne’e mós lae! Sá tan husu ha’ú nia responsabilidade? U GRANDE karik diak! Atu U boot ka U ki’ík, Urpri(urusan pribadi) ka Urmes(urusan mes-mesak) ou Urkeke(urusan ketak-ketak), hakarak ka lakohi, simu ka la simu hanesan ema moris, ita hotu iha ‘URUSAN’ duni kona ba assunto refere.  Ita preocupa no condena atitude hirak ne’e laós deit tamba ita Timor-oan, maibe, tamba ita EMA criatura hanesan mós ema seluk iha rai seluk iha mundo raiklararan. Ita hotu, se wainhira sei sente-an hanesan Ema moris ida iha mundo ida ne’e husu ba ita ida-idak nia-an, ita nia contribuição saida? Ita nia resposabilidade saida? Ita nia obrigação saida? Ita nia preocupação ba sociedade Timor Leste ne’e saida? Pergunta hirak ne’e bele reflete hahú iha família(inan-aman ho oan sira)/uma-kain idak-idak, eskola(professores no educadores, estudantes) hahú housi nível pré-primária to’o institutos superiores no universitários, confissões religiosas hotu, organizações(NGO) nacionais no internacionais, governo-estado, segurança (PNTL no FFDTL), ho lia-fuan badak entidades tomak. Kazu refere bele haré no reflete liu housi dalan-sikun ciência (economia, social, política, psicología, antropología, sociología, ética, moral, lei, filosofia no seluk-seluk tan). Conforme ita hamri’ik iha sikun ciência ida ne’ebe hodi hateke no reflete hodi foti lição ba defende, haburas ita nia dignidade humana no tane aas ita nia identidade hanesan ema Timor-oan.  

               Atu bele tulun ita nia reflexão ba pergunta hirak temi ona iha leten ne’e, hakerek-nain hakarak bolu ita nia atenção ba lia-fuan oan rua ne’ebé ita temi bai-bain iha ita nia koalia ba malu loron-loron. Lia-fuan rua ne’e mak : Liberdade no Responsabilidade iha no ho óculo filosofia moral. Tema liberdade ne’e sai tópico classico no rohan laek ba debate filosófico to’o ohin loron. Matenek-nain barak tebes mak debate lia-fuan liberdade ne’e ho conceito oi-oin tebes, modelo mós oi-oin deit, iha história do pensamento humana. Iha ita nia sociedade Timor, lia-fuan liberdade ema hotu badinas koalia barak liu do que lia-fuan responsabilidade. Ema barak koalia liberdade maibé, haluha tiha nia responsabilidade. Halo buat hotu no halo saida deit maibé la hatudu nia resposabilidade. Adora tiha liberdade hanesan Maromak. Falun-an tiha ho liberdade hodi halo saida deit conforme hakarak no áat liu tan mak la respeita no la hatene hun no rohan housi ema seluk nia liberdade. Housi ki’ík-oan to’o boot koalia liberdade ne’e sai tiha ‘’makanan pokok” no bai-bain tiha deit. Liberdade nia hun no rohan iha ne’ebé la importa. Saida mak ita sei halo ho ita nia liberdade ne’e mós la pusing. Ita barak mak tama tiha ona iha ‘bairro la pusing’! Koalia lia-fuan liberdade hodi justifica ita nia lia-fuan no hakarak. Exemplo, foin-se sira ohin loron iha uma, inan-aman bandu keta ba tanaat ema nia festa iha vizinho to’o kalan boot ou to’o dader,  sira hatán : “para tiha radio aat sira ne’e. Ohin loron tempu moderno ona. Ida-idak halo tuir nia liberdade”. Housi resposta ida ne’e ita bele si’ik saida mak iha foin-sae ida ne’e nia ulun. Primeiro, foin-se sira ohin loron ne’e concidera inan-aman nia lia-fuan la vale ona ba sira iha tempo ohin loron, prazo liu ona, siin ona, áat ona, alias “expire”. Ne’e duni la precisa rona. Segundo, tempo ohin loron ne’e moderno, maske foin-se sira rasik lahatene saida mak moderno no saida mak tempo. Sira halo hanesan tiha deit buat ida liberdade ho moderno ou aat liu tan sira nia conceito kona ba tempo no espaço seidauk tasak no klean. Sira moris tuir ritmo deit. Terceiro, ida-idak halo tuir nia hakarak. Hakarak halo buat hotu. Lahatene ona halo definição ba atitude ida nia objetivo no efeito ba nia-an rasik  ho ema seluk. Atitude ida hanesan ne’e halo ema monu ba egoismo no individualismo. Conceito humano mihis.

               Relaciona ho kazu oho no soe bebé ne’e, ita hotu preocupa no condena duni. Moralmente zero tolerância ba kazu refere. Ita preocupa no condena tamba razão humana.

               Bandu oho ema ne’e ukun-fuan universal. Sá tan, oho no soe ou bebé moris mai buti-mate kedas hafoin soe tan iha lixo, baleta-kuak, ai-hun, hudi-hun, uma kotuk, cemitério no seluk-seluk tan. Ne’e mukit tebes. Se hanesan ne’e, ita ema nia dignidade, direito, liberdade no responsabilidade iha ne’ebe no to’o ba iha ida ne’ebe? Iha filosofia moral hanorin ita katak ema ida foin bele husu nia responsabilidade ba hahalok ida se wainhira nia iha situação livre no moris iha liberdade. La iha pressão física ou psíquica, la iha ameaça física ou psíquica, la iha impedimento housi ema ou instituição saida deit iha mundu ne’e. Ita ema livre halo saida deit iha sociedade ida nia le’et maibé iha tempu ne’ebé hanesan exige mós ita nia responsabilidade. Tamba koalia kona ba ita nia liberdade, responsabilidade mós haksumik hela iha neba. Liberdade no responsabilidade sempre temi hamutuk. Labele koalia ida haluha ida seluk. Halo ida, halai housi ida seluk. Ou adora ida hewai ida seluk. Humanamente Ita livre katak ita iha capacidade hodi determina rasik ba acto ida bele ou labele halo. Tan ne’e, iha pensamento filosofia moral hanorin mai ita katak ita ema iha liberdade rua.  

               Ida, liberdade existencial. Ho liberdade existencial katak ita ema iha capacidade hodi determina kona ba ita nia acto ou hahalok rasik ho carater positivo. Ne’e katak liberdade ida ne’ebé la acrescenta aspeto livre housi saida, maibé livre ba saida. Ita bele determina ita nia klalaok rasik. Maibé, laós atividade hot-hotu be ita ema halo, ne’e ita considera ona hanesan acto ida. Exemplo : ‘ita dada iis”. Ne’e laós acto, tamba dada iis ne’e lao automáticamente no laós finji dada iis. Foin hetan problema ho dada iss se wainhira físcamente ita nia pulmão la funciona ho diak tamba kona mear, moras asma ou ita Timor dehan mear-busa mak kona. Acto mak hahalok ida ne’ebé halo ho carater finji. Hatene hela katak labele halo, maibé nia halo. Acto, halo ho objetivo no metas ruma ho consciência depende ba ita rasik acto ne’e ita halo ou lae. Animal sira labele halo acto hanesan ita ema. Animal sira halo ida ne’e ou ida nebá tuir instinto deit. Exemplo : “Asu, kuandu hetan kois naan manu kelen ida, asu lahanoin dehan ohh…rai lai, sei buka tan manu nia kelen sorin hetan completo ba mak han dala ida par hodi bosu to’o ‘puas’. Oin seluk ho ita ema. Maske nia hamlaha no iha naan manu kelen iha meja leten, nia sempre hanoin bele han agora ou sei hein lai ou nia la han tamba nia halo hela jejum. Ema bele foti medidas wainhira hasoru-malu ho nia instinto rasik. Tamba ne’e mak ita dehan ema iha capacidade hodi determina nia atitude no nia acto rasik. Capacidade ida ne’e, hetan abut iha ema nia capacidade rasik hodi hanoin no hakarak ne’ebé hatudu-an iha acto ida. Acto ne’e sai ida deit ona ho ha’u nia-an. Iha acto ha’u nia-an rasik mak halo ação konkreto ida. No iha contexto ida ne’e mak ita dehan ema ne’e iha liberdade existencial. Inconsciêntemente, ita moris hela iha liberdade. Wainhira ema seluk tau ona limite ba ita mak foin hatene-as katak agora ha’u la livre ona. Tan ne’e, ita nia liberdade foin bele comprende lolós se wainhira moris no hasoru malu ho ema seluk ou moris hamutuk iha sociedade ida.

               Rua, liberdade social. Liberdade social ita simu housi sociedade be ita horik ba. Ho liberdade social katak situação iha ne’ebé  ita nia possibilidade atu halo buat ida la iha impedimento housi ema seluk. Impedimento katak ema seluk tau limite ba ita nia liberdade.  Tan limitação ne’e, ita la livre ona. Oinsá mak ema seluk bele limite ita nia liberdade social? Iha dalan tolu atu limite ema ida nia liberdade. Ida, liberdade física. Ema seluk bele limite ita nia isin-lolon liu housi pressão física. Exemplo, ema futu tiha ita nia liman-ain halo ita labele book-an ba mai. Ne’e katak ema seluk uza sira nia kbiit física halo fraku ita nia kbiit ou hamenus no halakon tiha ita nia kbiit. Rua, liberdade psíquica. Ema seluk bele limite ita nia liberdade psíquica liu housi, hatauk, ameaça, obriga no pressão. Ida ne’e halo ita la livre no labele hanoin mesak hodi determina buat ruma. Pressão psíquica bele sobu-rahun tiha ita ema nia personalidade no halo ita la iha kbiit hanesan pessoa. Tolu, ordem no bandu. Sociedade bele tau hela obrigação ou bandu ruma ba ita nia kbaas. Ordem katak iha obrigação halo tuir. Bandu katak labele halo. Iha parte ida ne’e, ita nia capacidade iha, maibé ita nia direito mak lakon tamba ita la bele halo seluk, selae ida be ema haruka.

               Atu remata, kazu oho no soe bebé ita preocupa no condena. Housi reflexão badak ida ne’e, ita bele dehan katak ita ema livre maibé exige mós responsabilidade humana. Ita laós moris tuir deit ita nia dignidade no identidade, maibé mós aprende nafatin ita nia dignidade no identidade. Atu aprende dignidade humana no identidade Timor-oan precisa kadi halo kroat ita nia CONSCIÊNCIA MORAL

 

*Pe. Miguel Arcanjo da Costa, Nailulik Diocesana de Dili. Opinião pessoal. Hela iha Maloa!

“IGREJA NUDAR SAKRAMENTU SALVASAUN TUIR PERSPECTIVA CONCÍLIO VATICANO II, DECRETO CONCILIAR LUMEN GENTIUM”

Por Fr. Martinho do Nascimento Obe “Sfunit”

 

Itrodusaun

          Bainhira ita koalia kona ba Igreja ne’e koalia kona ba Jesus Cristo rasik. Tan hosi Jesus Igreja existe no nia bolu ema hotu ba igreja, hosi igreja ema hetan grasa hosi Maromak.  Ho ida ne’e mak bainhira Jesus Cristo moris hias hosi mate Nia haruka Espírito Santo tun ba nia apóstolu ho objectivo hodi haklaken reino lalehan ba mundo. Ne’e significa Jesus harí igreja ho Nia isin nudar sacramento salvasaun ba ema hotu nebe sai membro igreja nian.

          Ho hanoin hirak ne’e mak hakerek nain hakarak elabora tópico “IGREJA NUDAR SAKRAMENTU SALVASAUN”. Igreja nudar sakramentu fundamental tanba harí hosi Jesus Cristo rasik nia isin. No Karl Rahner “hare Igreja nudar presensa real hosi Cristo iha mundo nomos sai nudar sakramentu fundamental ba sakramentu salvasaun hotu-hotu”. Significa katak sakramentu iha igreja nudar sinal hosi Maromak nia presensa.

           Tanba igreja sempre iha compaisaun no perdua nain ba ema sala nain sira nebe precisa tulun hosi igreja. Ida ne’e mak igreja hatudu nia an nudar sakramentu salvasaun mais concreta ba sarani sira hotu. Tanba ne’e Igreja oferece instrumentu salvasaun mak sakramentu sira iha igreja nia laran. No atu hatene klean liu hakerek nain sei elabora Introdusaun, Natureza Igreja, Karakteristika igreja, misaun husi igreja, Saida mak sakramentu? Oinsa relasaun Igreja ho sakramentu sira? Lian tatakan no bibliografia.

 

 1. Natureza husi Igreja

          1.1. Definisaun

          Ita koalia kona ba igreja diretamente ita hanoin kona ba essência husi igreja. Liafuan Igreja mai husi lian Gregu “ekklesía”. No liafuan verbo grego nian mak <<ek-kalein: significa bolu ba liur ( chamar fora). Então etimologicamente igreja bolu ema hotu husi liur atu hetan fatin iha Igreja (CIC, p. 201). Signifikasaun seluk katak Igreja “convocação” ba comunidade husi Maromak ka Jesus atu forma assembleia ida.Tan husi Kristu ita hetan chamado ba Igreja no iha neba ita sei hetan grasa Maromak nian. Tan Igreja nu’u Kristu nia isin significa Igreja nudar sinal sakramentu salvasaun nebe halo ita união ho Maromak no Kristaun hotu iha mundo raiklaran”( LG, 1). Significa igreja mak sakramentu iha sentido nebe sai sinal transparente no portador ba humanidade hotu. Nune’e igreja hanesan povo Maromak nian nebe halibur hamutuk ho Jesus Kristu iha mundo ne’e. Tanba Igreja mak isin místico husi Kristu rasik, liu husi vínculo ema fiar nain sira iha Kristu no iha sakramentu batismo no eucaristia iha nebe santífica husi asaun Espíritu Santo nian(LG7 no LG 4).

          1.2. Karakteristístika hosi Igreja

          Igreja ne’e único mak igreja Krsitu nian. Nune’e karakteristika husi Igreja nian ita hetan karakteristika ha’at nebe Kredo sempre confessa sai: Igreja Una, Santa, Catótlica no apostólica (CIC 811). Igreja Una tanba fonte mak mistério husi unidade pessoa trindade nian nebe dehan Maromak ida deit, Aman, Oan no Espírito Santo ( CV II Decr. Unitatis redintegratio, 2); Igreja nudar Santa tanba harí husi Kristu no santifica husi Nia no ema hirak nebe halibur an hamutuk ho Kristu hanaran povo Maromak nian ou seja povo santo (CV II Cons. Sacrosantum Concilium, 10). Tan iha Igreja ema sei hetan meio nebe plenitude ba salvasaun nian; Igreja ne’e católica significa universal iha sentido totalidade ka integridade ho dupla sentido: primeiro, católica tanba Kristu presente iha igreja<<onde está a Jesus Cristo aì está a Igreja Católica (Cf Mt 28, 19). Ne’e katak Igreja nudar comunidade viva nebe integrado iha aspecto hotu. Segundo, católica tanba Kristu haraik misaun universalidade ba ema hotu nebe iha fiar “ todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus (CV II Const. Dogm. LG 13); No Igreja apostólica tanba harí iha apóstolu sira, nebe dehan “ apóstolu no profeta sira mak uma ne’e nia hun, no Kristu mak nia fatuk Inan (Cf. Ef 2, 20). Ne’e significa katak Kristu mak funda no husi tulun Espíritu santu apóstolu sira continua haburas Igreja.

          1.3. Misaun Igreja nian

          Igreja nia misaun principal mak haklaken Maromak nia Liafuan no halo ema sai comunidade Kristaun. Misaun Igreja nian idêntico ho Cristo iha nebe hetan nia natureza iha Trindade no plano salvador Aman nian nebe realiza ho tulun Espíritu Santu nian. Tan ne’e Igreja desde início iha conciência ba necessidade atu haklaken Liafuan ksolok Kristu nian, no sai testemunha viva ba Kristu. Igreja liu husi nia profeta escolhido sira haklaken evangelho ba ema hotu iha mundo.

          No misaun Igreja nian ita hetan nia fundamento bíblico: primeiro, “pergilah ke seluruh dunia, wartakan Injil kepada semua makhluk” (Mrk 16:15); segundo, la’o ba, hanorin nasaun hot-hotu; sarani sira hodi Aman, oan no Espírito Santo nia naran, hanorin sira atu halo tuir buat hotu nebe Ha’u haruka ba imi (Mt 28, 19-20); terceiro, Espírito santo tun ba imi, imi sei simu kbiit; imi sei sai Ha’u nia sasin iha Jerusalem, iha Judeia no Samaria tomak to’o rai nia rohan ( At 1,8). Significa katak Igreja antes, agora no aban bainrua nafatin sai portador ba boa nova no sai sacramentu universal ba salvasaun nian. “A Igreja, intimamente ligada à Trindade, sacramento salvação, é enviada em missão a todos os povos para evangelizar os pobres”. Tanba Trindade sai nudar fonte no kausa ba misaun nian hodi continua pregação apostólica, estritamente correlativa ho Nai Jesus ninia haklaken.

 

 1. Natureza hosi sakramentu

          Sakramentu primordial mak pessoa Jesus Kristu. “Ninguém jamais viu a Deus: o Filho único, que está voltado para o seio do pai, este o deu a conhecer” (Jo1,18). Jesus Kristu ne’e Maromak-Ema, Ema-Maromak, nebe realiza comunhão perfeita husi maromak ho ema hotu-hotu no Maromak ho Maromak.

          2.1. Sakramentu

          Sakramentu hetan significado aas liu iha igreja nia existência. Tanba sakramentu nudar instrumento ida nebe halo ema hasoru malu ho Maromak. No hasoru malu ida ne’e la’os símbolu deit maibe presença real Nai Jesus Kristu nian, concretamente ita hetan iha sakramentu eukaristia. Karl Rahner hanaran ne’e nudar “intrinsic symbol”, significa sinal nebe hatudu realidade presença real nian. Ne’e ita compara hanesan ema nain rua nebe hala’o relasaun domin iha nebe la’os relasaun domin abstratu deit maibe concreta iha moris, fo-ba (life-giving) no hasoru malu entre sira nain rua. Tanba ne’e Jesus Kristu nudar “símbolu hasoru malu” tan iha Nia ita hetan natureza perfeitu rua: ema ho Maromak (“one person in two natures”).

          Então sakramentu sira sai sinal eficásia husi grasa Maromak nian nebe harí husi Kristu no confia ba Nia igreja liu husi Nia moris divino fo ba ita. Ho ida ne’e ita hatene katak igreja haforsa sakramentu sira ba sira nebe iha comitmentu fiar nebe boot hodi simu no participa activa iha igreja nia moris. Tanba sakramentu la’os hatudu buat seluk maibe nudar presente murak ba salvasaun individual. Nune’e Berger descreve katak sakramnetu sai símbolu nebe ita hare ho matan husi grasa invisible”.

          2.2. Pedagogia hosi sakramentu sira

          Pedagogia husi sakramentu sira hanorin ita atu reconhece katak Maromak sempre atua iha ita nia moris, moris ida nebe iha kontaktu permanente ho buat material sira. Tanba ne’e ita nia moris iha vínculo ho sala nebe impede ita atu hamutuk ho Maromak. Ho grasa sakramentu sira harahun tiha moru impedimentu hodi sai união ho Maromak. Significa katak liu husi grasa sakramentu sira Maromak serbisu hodi transfoma ita iha moris loron ba loron no lori ita ba hamutuk ho Nia, por ezemplo liu husi sakramentu eucaristia ita hasoru malu ho Jesus Kristu.

          2.3. Função husi sakramentu

          Husi grasa sakramentu bele transfoma ema husi sala nain sai ema diak. Por ezemplo ema sala nain ida hetan transformasaun iha nia moris tanba grasa sakramentu reconciliasaun ho Maromak. Tanba ne’e papél husi sakramentu ne’e importante tebes iha kristaun sira nia moris. Alem de ne’e husi sakramentu eucaristia bele transforma mundo tuan sai mundo foun ida. Jesus dehan “Hau mak paun moris nian nebe tun husi lalehan mai. Ema nebe han paun ne’e, nia sei moris ba nafatin; no paun nebe ha’u sei fo mak Ha’u nia isin rasik, saran ba mundo nia moris” ( Jo 6, 51). Significa Jesus fo nia an ba ema nudar “paun moris ka aihan ba ita nia isin no klmar, no ema nebe simu Nia sei la hamlaha tan no transformado iha nia moris loro-loron nian.

          2.4. Finalidade sakramentu

          Finalidade husi sakramnetu sira atu ema bele hetan salvasaun. No sakramentu sira ne’e “eficazes” tanba Kristu rasik mak serbisu iha sakramentu sira: Nia mak batiza então nia serbisu iha ita hodi hetan grasa husi sakramentu sira(Cf. Concílio de Trento, Can. Sacra. In genere, can 5). Manisfesaun grasa  salvasaun concretamente ita hetan iha iha Eukaristia, nu’u mistério komunhão husi Maromak domin, Aman, Oan no Espírito Santo. Tanba ne’e Jesus haktuir katak “ Ha’u mak paun moris nian. Imi nia bei ala sira han maná iha rai fuik maran, no sira mate ona. Ne’e mak paun nebe tun husi lalehan atu ema nebe han paun ne’e sei la mate. Hau mak paun moris nian nebe tun husi lalehan mai. Ema nebe han paun ne’e, nia sei moris ba nafatin; no paun nebe ha’u sei fo mak Ha’u nia isin rasik, saran ba mundo nia moris ( Jo 6, 48-51). Significa katak finalidade husi sakramentu eukaristia ita hetan salvasaun tanba Kristu promete sei mak han Ha’u nia isin sei moris ba nafatin alias sei hetan salvasaun. No Jesus rasik dehan “ se não comerder a carne do Filho do homem, não tereis a vida em vós”.

  

 1. Relasaun Igreja ho sakramentu

          3.1. Igreja hanesan sakramentu fundamental

          Igreja la’os instituisaun religiosa deit iha nebe harí ba religioso sira nia necessidade mundana no la’os mos harí hosi ema nia hakarak rasik. Maibe Igreja ne’e harí husi Jesus Kristu rasik nebe Nia nudar ulun no sarani sira nudar sanak. Jesus harí husi nia isin rasik tanba ne’e ema nebe liu husi nia sei hetan salvasaun tan Nia garante salavasaun ba ema hotu. Mesmo que la’os ho forma individual iha necessidade redensaun ema nian maibe povo Maromak nian “is not amorphous mass of individual human being in need of redemption, but the people of God. But a similar hold between the church as a juridical organized society and the reality we are calling the “people of God”. Significa katak ema hetan “povo de Deus”nebe hatan ba Nai nia bolu atu hola parte iha hamutuk ho Jesus iha nia Igreja.

          Iha parte seluk bíblia hanesan mos iha terminologia eclesiástica nian dehan “Igreja no Kristu nia isin mos sempre iha sentido sociedade nebe bolu ema hotu atu hetan salvasaun sobrenatural iha Kristu”. Conceito ne’e significa ema ida-idak nebe hamutuk iha igreja ho disposição nebe diak sei simu grasa Maromak nian tan igreja nudar sakramentu fundamental nebe Kristu rasik mak harí no admenistra.

          3.2. Igreja mak sakramentu salvasaun

          Igreja nia an hanesan sakramentu. Tan depois de ressureição Jesus Kristu nian (Rom. 6:9), Nia haruka Espíritu Santu tun ba apóstolu sira atu haklaken no batiza sira nebe fiar iha evangelhu. No Kristu mos estabelece Nia isin rasik ba Igreja nudar sakramentu universal salvasaun nian” (LG, 48). Significa katak iha Kristu kristaun hotu-hotu hetan bolu ba Nia igreja atu hetan grasa divina salvasaun nian husi Maromak. No precisa deit ita nia fé ba Kristu (EP 1:13) no ita sei manan salvasaun ba moris rohan laek nian.

          Ho ida ne’e “igreja sei unifica ema hotu sai união ho Jesus Kristu iha han kalan ikus nian” (LG, 48). Ne’e duni papél igreja nian oinsa mak atu buka dalan nebe diak atu lori ema hotu ba Kristu no liu husi ne’e mak igreja participa aktiva asaun salvífica Kristu”. No igreja tenke esforça an fo conhecimentu ba asaun salvasaun nian hodi ema hetan fiar no prontu sai testemunho moris ba Kristu iha moris loro-loron nian ”.  As a long as we are in these bodies, we are away from the Lord (2Cor 5:6); want to die and be with Christ because that would be much better (Phi 1:23).

          3.3. Igreja: sakramentu domin no misericordia

          Tanba ne’e, Igreja hanesan Inan ida nebe acolha oan sira nebe lakon, nune liu hosi sacramento nia hakbesik an ho maneira concreto mak sakramentu reconciliasaun ba hirak nebe lakon husi Igreja. No asaun acolhemento ne’e realiza primordial husi Maromak iha Jesus Kristu. Tan Kristu mak sai instrumento ba asaun reconciliasaun iha mundo raik laran. Ho ida ne’e Igreja iha misaun atu haklaken nebe halo an nudar agente no instrumento ba hirak nebe hakarak reconcilia ho Maromak tan reconciliasaun ne’e nudar don gratuita husi Maromak rasik. Ida ne’e mak igreja hatudu ninia misericordia liu husi sakramentu penitência.

          3.4.  Igreja nia papél ba sakramentu salvasaun iha mundo ohin loron

          Desafio bo’ot nebe Igreja hasoru iha mundo ohin loron mak ema komesa hado’ok an husi Igreja, loron domingo la missa ona, ema sai refugiadu barak iha mundo, ema barak moris sente Maromak la iha, ema kiak fiar komesa no aihan, existe prostituisaun barak, família sira fahe malu, no seluk tan. Husi situasaun hirak ne’e oinsa igreja nia papél atu resolve? Essencialmente no absolutamente igreja nudar sacramentu misericordia. No sacramentu misericordia ne’e mak Kristu rasik nebe Nia nudar ulun no ema nudar membro. Tanba ne’e, iha Igreja sai fatin hasoru malu entre mea sira nebe precisa tulun ho Kristu”.

          Tanba ne’e igreja tenke hala’o caridade no mesiricordia atu tulun ema sira nebe precisa tulun atu lori sira fila fali ba igreja nia mahon. Tanba iha igreja deit mak sira sei hetan hakmatek ou hetan fali sira nia natureza nudar humana nebe hasoru malu ho Kristu rasik no ema seluk. No Papa João XXIII dehan katak Igreja nudar aimoruk misericordia “medicine of mercy” atu kura ema sira nebe kanek iha fuan no psicologicamente. Papa João Paulo II continua firma katak declarasaun ne’e hodi tenik katak missão igreja nian mak hatudu misericordia Maromak nian ba ema hotu “the mercy of God in the Mission of the Church”. Significa katak igreja tenke sai testemunho vivo ba misericordia Maromak nian hodi haklaken no oferece liu husi sakramentu misericordia, sakramentu rekonsiliasaun no halo Maromak nia laran luak iha estrutura concretu iha moris nomos iha lei nian”.

          Entretantu Walter Kasper continua nafatin afirma katak igreja labele permite an atu dada ba sorin maibe igreja esforço an atu evangelho Maromak nian sai centro no haklaken Maromak nia misericordia”. Ho ida ne’e ema sei hetan salvasaun husi igreja tan Kristu rasik. Tuir St. Agostinho nia liafuan katak ne’e mak sakramentu nebe unifica no hakesi metin ema ba união nebe metin ho Kristu no ema seluk hodi serbí malu ho domin no misericordia.

 

TATAKAN

          Igreja bolu ema hotu atu forma assembleia ida hamutuk ho Kristu. Tanba Igreja mak isin místico husi Kristu rasik, liu husi sakramentu batismo no eukaristia, Espírito Santu víncula ema fiar nain sira hamutuk ho Kristu(LG7 no LG 4). Ne’e duni igreja nudar sakramentu iha sentido nebe sai sinal transparente no portador ba humanidade hotu. Nune’e igreja hanesan povo Maromak nian nebe halibur hamutuk ho Jesus Kristu iha mundo ne’e. Nia karakteristika ita hetan iha kredo nebe sarani sira sempre confessa sai: Igreja Una, Santa, Catótlica no apostólica (CIC 811).

          No Kristu mos estabelece Nia isin rasik ba Igreja nudar sakramentu universal salvasaun nian” (LG, 48). Significa katak iha Kristu kristaun hotu-hotu hetan bolu ba Nia igreja atu hetan grasa divina salvasaun nian husi Maromak. No precisa deit ita nia fé ba Kristu (EP 1:13) no ita sei mana salvasaun ba moris rohan laek nian. Entretantu Walter Kasper continua nafatin afirma katak igreja labele permite an atu dada ba sorin maibe igreja esforço an atu evangelho Maromak nian sai centro no haklaken Maromak nia misericordia”. Ho ida ne’e ema sei hetan salvasaun husi igreja tan Kristu rasik. Tuir St. Agostinho nia liafuan katak ne’e mak sakramentu nebe unifica no hakesi metin ema ba união nebe metin ho Kristu no ema seluk hodi serbí malu ho domin no misericordia.

(Martinho do Nascimento Obe, estudante ISFIT Fatumeta, Faculdade de Filosofia (2013-2016), actualmente reporter no announcer iha RTK Malo’a Dili, Timor Leste), opnião Pessoal. Iha sujestaun bele haruka mai iha address email:cono.mutis@gmail.com, ou bele contacto:+67077749662/75253302).

 

Bibliografia:

 1. Bíblia Sagrada
 2. Catecismo da Igreja Católica, 2ª edição Revista e Actualiza, Gráfica de Coimbra, Lisboa, 1999
 3. Kitab Hukum Kanonik ( Codex Iuris Canonic), Cetakan ke 10, OBOR, Jakarta, 2001
 4. Dokumen Konsili Vatikan II, Cetakan ke 8, OBOR, Jakarta, 2004
 5. RAHNER, Karl r, The church and the sacrament, Karl Rahner, 3rd 232 Madisson Ave, New York, 1964
 6. KASPER, Walter, Mercy, The essence of the Gospel and the key to the Christian life, paulist, new York, 2013
 7. PIMENTEL, João, Sacramentos e vida Cristã, 1ª edição, edicoes paulinas, São Paulo, Brasil, 2011
 8. WOLF, Elias, A unidade da Igreja (ensaio de eclesiologia ecumenical), 1a edição, editoração Paulus, São Paulo Brasil, 2007
 9. SOUSA, Rui ManuEl Gomes, A Igreja é Corpo de Cristo, (Para um estudo de eclesiologia paulina), Paulus Editora, São Paulo, Brasil, 2014
 10. PANAZZADO, João, Missão para todos, Introdução à missiologia, edição paulino, brasil, 2012
 11. LAKELAND, Paul, Igreja Comunhão Viva, 1a edição, Paulus editora, São Paulo, Brasil, 2013
 12. GOMES, Vítor Franco, A Igreja como Sacramento e Mistério, (Textos escolhidos na obra do Cardela Henri de Lubac), Gráfica de Coimbra 2, Portugal, 2012
 13. RODIGOR, José Ramos, Teologia do sacramento da penitência, edição São Paulo, Brasil, 1989