shadow
Diocese de Dili > NOTÍCIAS > HOMILIA DO BISPO

EMA HARÉ HO MATAN, MAROMAK HARÉ HO FUAN! ( PROVERBIO ANTIGO SIRIACO)

Ita hakat dadaun ba iv domingo tempo quaresma nian nebe propoin mai ita tema “iluminasaun” , “naroman”.  Passagem ida housi nakukun ba naroman hanesan evangelho haktuir kona ba ema matan delek nebe consegue hare fali no liu-liu fiar iha ida nebe halo nia hare, mac Jesus.

Segunda leitura koalia mos kona ba passagem ida housi nakukun sala nian ba moris grasa liu housi we Batismo nian; ne’eduni oras ne’e imi “ema naroman nian, buka sai hanesan ema naroman no naroman nian oan!”

Ho hanoin nebe hanesan mac profeta Samuel “unge”(foti ) David ba Liurai; Maromak foti David hanesan naraoman ida ba  nia povo Israel!

Leitura tolu ne’e houto propoin problema “discernimento.” Wainhira Maromak haruka Samuel ba Jesse nia uma, nia apresenta nia oan sira houto liu-liu sira nebe isin boot no maka’as. Profeta mos hanoin ida nebe atu sai liurai mac ida nebe isin maka’s no forte tuir ema nia hare. Jesse mos apresenta deit oan sira nebe boot ba profeta, maibe Maromak insiste nafatin ba profeta atu Jesse haruka bolu nia oan ida nebe kiik, David. Wainhria Samuel hare David, Maroamak dehan ba Samuel, “hili mak Nia, basá nia mak sei sali duni liurai.” Ne’e duni saida mac it abele dehan maluk doben sira, katak,”Ema hare aparencia maibe Maromak hare consciéncia” no no atu hatán ba ita ema nia curisiodade iha proverbio antiga Siriaco nian dehan nune’e, ”ema hare ho matan maibe Maromak hare ho fuan.” ida ne’e dehan katak ita ema nia hare bele sala maibe Maromak nunca bele sala basá nia mac verdade. Profeta descobre laos tuir buat nebe nia sente no gosta maibe descobre no comprende ida ne’e mac Maromak nia  hakarak. Nia iha capacidade ida atu rona, tetu, hafoin decide; ida ne’e mac processo discernimento.

Iha segunda leitura bolu sira houto nebe simu ona Batismo hanesan ita sira ne’e iha circumstancia saida deit iha moris buka nafatin atu halo “discernimento” (rona, tetu, decide) tuir buat nebe Los, laos tuir baut nebe hau hakarak. Buat ida nebe Los ne’e ida deit basa Nia deit mak declara,”hau mak dalan, Lia Los no moris.”Nia mak Maromak oan nebe halo an ba mane no horik ih aita leet.

Jesus iha evangelho iha encontro ida ho ema nebe matan delek. Jesus iha relacionamento ida nebe especial ho ema ne’e. Matenek sira lalais liga matan delek ne’e ho moras ida; sira liga moras ne’e hanesan consequencia sala nian; maibe Jesus iha nia hare oin seluk. Jesus hare ida ne’e hanesan ocasaiun ida atu hahi Maromak ou atu Maromak revela Nia an, laos atu condena nia ka nia parenti sira; momento atu hahi Maormac oin sa? Momento ida iha nebe atu manifesta comportamento ida solidario nian ho ida nebe moras. Basa ida nebe moras iha momento ne’e necessita hau nia tulun no hau nia ajuda. (ex. dala ida ami toman iha dalan accidente ida, wainhira too ema barak kareta no motor para housi oin no kotuk wainhira husu sira precisa saida? Sira hatan ami precisa kareta ida atu tulun paciente ne’e ba klinica nebe besik. Buat nebe halo hau hanoin mac kareta no motor barak iha neba maibe ema la disponibiliza sira nia transporte atu fo tulun a’at liu tan iha mos transporte governo nian lubuk ida para iha neba… dala barak iha moris precisa iha sentidu komum, iha sensibilidade ida ho ita nia maluk sira. Ita mos dala barak bele ho ita nia sensibilidade ita bele salva ema seluk no halo diak ba ema barak maibe dala barak ita iha atetude ida nebe iha lian italiano dehan, “non toca me!” itu bukan urusanku! Atetude ida ne’e mac infelizmente conquista ema barak iha mundo ne’e  nia fuan nebe  sira linguagem mac atentado, terorismo, violencia no sst.   Maibe ida ne’e laos vocabulario sarani ida nian! Iha momento ida nebe iha contradisaun sira principio no valores nian ne’e mac ita tenke hamrik atu halo diferença.

Saida mak acontece ba matan delek ne’e wainhira bele hare fali ona?

Nia laos deit loke matan tamba bele hare maibe liu-liu nia kbiit “forsa” nebe nia simu housi ida nebe halo nia bele hare , ida ne’e mac Jesus. Nia haklean nia conhecimento ida ho Jesus nia “identidade.”

Ida nebe halo nia hare dehan ba nia ,” ba no fase o nia matan iha we matan Siloé nian!” ba husik hela foer iha be matan no o hori ohin ba oin mos ona.  Ne’eduni laos deit conhecimento maibe renascimento ida!  Ida ne’e resulta housi encontro entre  moras ida ho nia medico; sala nain ida ho nia Maromak; criatura no creador no ema ho nia Maromak;

Acontecimento ida ne’e laos unico maibe ita mos dala barak experiencia encontro ida ne’e maibe se la consegue estabelece amizade ida nebe profunda tamba ita seidauk pronto atu housik Maromak continua kompleta nia obra iha ita.. ita la pronto atu husik Maromak servisu iha ita…

Ne’e ita bele hare gesto nebe Jesus halo hodi fo isin diak ba moras ne’e

Maluk doben sira koko reflecte oituan oin sa Jesus halo milagre ida ne’e! ita bele dehan Jesto terapeutico nebe Jesus halo, “foti taho no kose ba matan delek nia matan!” (Jo 9:7) taho iha Bilblia koalia iha nebe? Iha livro Genesis, los ga lae? Iha istoria criasaun nian; iha genesis (9:7). Ida ne’e laos magia ida! Ka buat nebe espiritualismo! Maibe simplesmente atu hatudu ita nia“humanismo “. Ema nebe mai duni housi rai rahun. Rai rahun ida ne’e iha folin deit wainhira iha kontacto ho Maromac. ita nia fiar hanourin se la iha Maroamc o se los? Tan ne’e ita precisa iha encontro nebe constante ho Maromak atu lori ba pefeisaun obra Maromak nian nebe iha ita. Sala katak hadook an housi Maromak; moris dook housi Maromak…

“Ema hare ho matan maibe Maromak hare ho fuan!”

 oin sa mac ita bele koko mos hare ho Maromak Nia fuan?

Discernimento

Amo Papa wainhira koalia mai ita saraini sira no hatudu dalan atu hametin ita nia fiar precisa tau iha neon lia fuan tolu ne’e:

 1. memoria katak koko hanoin nafatin buat diak Maromac halo tiha ona; liga ho promesa houto nebe Maromak halo ho ita ema…
 2. esperança- vertude boot tolu nebe ita simu iha loron batismo: fe, esperança no caridade; tamba fiar ita halo diak no ita halo diak tamba la iha buat nebe ita halo iha rai ne’e saugate deit. Fiar iha future ida!
 3. Halo discernimento cada momento da vida;

Iha realidade moris nian ita hotu momento barak nebe ita iha hela “cruzamento.” Momento hirak nebe hau iha dilemma moris nian;  dilemma kona ba decisaun ruma nebe tenke foti iha familia, iha service , nune’e mos decisaun pessoal sira; liu-liu wainhria ita liga ho ita nia consciéncia moral nian, wainhrai koalia kona ba moris, kona ba justice, wainhira koalia kona ba verdade no sst…

Atu halo discernimento precisa rona, precisa tetu no hafoin mak foti decisaun ida molok atu executa;  proceso discrnimento precisa tamba atu evita ita nia interese no ambisaun pessoal maibe buka duni ema barak (familia, instituisaun) nia diak, liu-liu Maromak nia hakarak.

Iha processo discernimento ita rona-ita tetu- ita harohan no ita decide!

Hanoin kona ba ne’e hau halo pergunta ruma mai hau nia an:

 • decisaun hirak mak hau halo ho hau nia interese no ambisaun no lolos la devia halo?
 • dicisaun hirak mak hau halo no ikus mai halo terus hau nia familia, belun sira nune’e mos instituisaun tamba deit hau nia imaturidade?

Naroman

Maluk doben sira quarto domingo quaresma nian ne’e mos hanaran”Laetare”. Convite ida atu haksolok hanesan iha antifona ba entrada nia dehan,”Jerusalem haksolok ba ! imi houto nebe hadomi nia, halibur an hamutuk ba! Imi be moris iha neon susar , haksolk ba! imi sei hetan ksolok!

Saida mak rasaun ba imi nia ksolok iha loron ida ne’e?

Ema  moris iha nakukun laran haksolok ba basa naroman too ona mai! Ida ne’e mac matan delek ne’e experiencia depois encontro ho Jesus.

Maluk doben sira, hanesan matan delek ne’e dala ruma, ita nakloke ba naroman…nakloke ba Maromak no nakloke ba graça;

maibe dala barak ita mos hanesan doutoro sira Lei nian nebe: hodi ita nia arogancia no orgulho mac condena hela deit ema seluk; no ohin convida ita houto atu loke ita nia matan ba naroman Cristo nian atu nune’e bele fo fuan barak no fuan nebe qualidade; iha capacidade atu elimina comportamento sira nebe laos sarani nian; ita houto, dala ruma, ita hatais comportamento ida nebe gentio nian; comportamento sala nian; importante mak ita houto precisa arepende no haka’as an atu lao iha dalan nebe los no moris nian..

Ne’eduni ita precisa neon nain nafatin. Keta tauk atu loke ita nia fuan ba Maromak!

Maluk doben sira, loron hirak ne’e ita boot sira celebra hela ita boot sira nia aniversario; hau nia Parabens ba ema houto housi kiik too boot tamba papel nebe importante los ita boot sira halao iha rai doben ida ne’e. Liu housi ita boot sira mac tulun ukun nain rai ida ne’e nian tau ordem ba rai ida ne’e.

Hau aprecia tebes ita boot sira nia programa ba celebrasaun aniversario nian ne’e hahu sexta iha reflexão ida ho don Basilio, ohin missa hafoin mac sei termina ho festa no sira be no formal nian iha segunda feira mac sei comemora, festeza ita boot sira nia loron.

momento hanesan ne’e laos atu haksolok deit maibe momento oportunu ida atu halo reflexão hamutuk dalan ida koko atu melhora nafatin papel instituisaun ne’e nian ba nia povo no nia nasaun.

Vocabulario nebe ohin hau usa iha leten “discernimento”; Rona, harohan , tetu mac dalan ba progresso!

Ohin mos hau dehan , “keta tauk!” Wainhira ita rona buat barak nebe ita la gosta atu rona ida ne’e mac obstaculo ba melhoramento. Nudar força dala barak ita la tauk ema seluk, maibe dala barak tauk atu hatene ita nia an, hatene ita nia fraqueza, tauk sai housi ita nia nakukun…

Precisa mente ida ne’e mak sai “tantantagan” boot ida mai ita!

Iha santu ida dehan nune’e,

“sai housi  o nia noraman nee, lolos ida nee nakukun boot ida, iha Hau nia naroman nia oin, o nia ne’e nakukun boot ida ….Hau mak naroman lolos, hau hakrak atu fo ba O….! “

maske ho desafio hirak ne’e houto ita “haksolok” nafatin ba basá Maromak convida ita houto BA MORIS FOUN IDA …. MORIS IDA NEBE BESIK LIU BA MAROMAK…WAINHIRA ITA COLABORA HO NAROMAN ESPIRITO SANTO NIAN.

ESPIRITO IDA NE’E MAK HANOURIN ITA

“HARE LAOS HO EMA NIA MATAN MAIBE HO MAROMAK NIA FUAN!”

“FIAR IHA BUAT NEBE O LÊ, HANOURIN BUAT NEBE O FIAR, MORIS TUIR BUAT NEBE O HANOURIN”

Rev. Msgr. Mario Codamo, Secretario Nunciatura Vaticano iha Timor Leste

Rev. vigario geral, vigario episcopal sira, padres, madres,seminarista sira,

Fr. Aderito, Fr. Mariano, Fr. Mechior ho Familia houto

Convidado no Sarani doben sira nebe saun Jose hadomi !

 

“Fiar iha buat nebe o Lê, hanourin buat nebe o fiar, moris tuir buat nebe o hanourin.”

 

Loron ida  Saun Francisco sai housi nia konvento hasoru nia kolega Frei ida naran Frei Junipero. Nia Frade ida nebe simples no diak. Saun Francisco gosta irmaun ne’e nia personalidade. Saun Francisco dehan ba Frei:

Frei Junifero mai ho hau ita ba halo pregasaun!

Frei ne’e hatan : Hau Nia Aman, hau nia memoria naton deit oin sa mac bele ba halo pregasaun ba ema barak nune’e!”

Tamba Saun Francisco insiste entaun Frei ne’e mos obedece.

Sira rua hahu lao tama no sai  cidade, wainhira lao iha silencio sira harohan ba ema nebe fa’an sasan iha loza, ema nebe servisu iha oficio sira, ema nebe servisu iha eskola no sst. Hasorou labarik sira hase no hamnasa ho sira, liu-liu sira nebe kiak liu.  Dada lia ho katuas sira nebe tur iha dalan; Hase no hakbesik ba sira nebe moras; wainhira sira hare labarik ida dudu caroxa nakonu ho be, sira para no ajuda labarik lori be too iha nia uma no sst.

Hare katak lokraik ona nia dehan ba Frei Junipero, “ agora oras ona atu ita fila fali!”

Frei Junipero hatán, “nebe… ita la halo pregasaun?”

Saun Francisco ho hamanasa hatan: oan doben ohin ita halo barak tiha ona …..

 

Forma diak liu atu comunica mensagem laos ho linguagem verbal deit maibe ho ita nia jeito (maneira) moris mac toca (influencia) ema nia fuan no ema nia moris.  Atu komunica Boa Nova Jesus nian mais eficiente precisa exemplo da vida; metodologia ida mac Maromac usa laos koalia deit ho lia fuan maibe koalia mai ita iha Nia Oan Jesus; nia  partilha ksolok, nia preocupa ho kiak sira no fo tulun ba sira nebe precisa…

 

Ohin ita Celebra Festa Saun Jose nian, “Jose Maria Nia kaben.” Saun Jose ema nebe hanesan ita houto hatene ,”ema nebe laos ho lia fuan mac nia hanourin ita maibe ho nia silencio!”Nia hanourin ho nia hahalok! Nia hanourin ho nia moris rasik.

 

Iha solenidade Saun Jose nian iha mos ordenasaun diacono sira hanesan: Fr. Aderito Sequeira, Fr. Mariano Neto no Fr. Melchior Falo. Kna’ar principal diacono sira nia mac atu haklaken Maroamc Nia Lia fuan nebe resumo iha lia fuan hirak ne’e,

 

“Fiar iha buat nebe o Lê, hanourin buat nebe o fiar, moris tuir buat nebe o hanourin.”

 

Iha  silencio Saun Jose rona …Nia tetu…Nia ikus mac decide kolabora ho Maromac atu realiza obra salvasaun nian;

 

Mai ita koko atu komprende oituan dificuldade nebe saun Jose enfrente no oin sa nia liberta nia an housi mentalidade ida tuan nian; oin sa nia koko atu comprende Maromac nia vontade ba nia no husik nia plano pessoal sira…certamente laos facil maibe ida ne’e extraordinario…..

 

Malok doben sira, Judeu sira halo distinsaun ida nebe nitido(claro)  entre noivado e casamento (Deut 20:7); original housi lia grego “noivar significa comprometer no ida seluk casamento dehan katak, “simu iha nia uma; nia implicasaun mac “coabitar= morar juntos”.

 

Jose wainhira iha hela tempo noivado nian verifica tiha ona katak Maria gravida. Jose nota deit kona ba Maria nia gravida wainhira nia fila housi Ain-Karim, Isabel no Zacarias nia uma. Tamba Maria hela ho sira nain rua besik fulan lima, wainhira fila mai Jose descobre katak Maria isin rua ona.

Jose ema nebe diak, “santo”, nia la kohi atu hamoe Maria tamba tuir lisan Judeu sira nian, direito noivos sira nian equipara(asemelha) ho casados sira nian ne’eduni tuir lei:

 • noiva nebe la fiel ba nia noivo tenke “tuda fatuk ba nia”(sinal kastigo) hanesan ema neba kabenain ona (Deut 22:20-27)
 • noiva lolos ne’e tenke halo karta divorcia ida atu haketak malu nian
 • oan nebe moris iha tempo noivado nian ne’e considera legitimo
 • durante tempo noivado ne’e mac, noivo ka noiva mate , ida be hela ne’e considera “faluk”..

 

Iha momento ida hanesan ne’e, saun Mateus dehan, Jose duvida los! Tan ne’e, nia tenke acusa Maria iha Sinedrio mac diak ka? hamoe nia? ou halo karta divorcio nian ida? Jose hili hipotese ikus katak atu hakerek deit surat ida nia assina ho sasin rua nia  assinatura atu evita escandalo iha publico.

 

Nia hanoin hela buat hirak ne’e maske seidauk hetan reposta ida matan mos dukur tiha deit hanesan ita balu halo dadaun. Wainhira nia dukur hela nia mehi katak iha Maormac nia anju ida mai visita nia hodi dehan ba nia,” Jose, David nia oan, keta tauk atu simu iha o nia uma nudar O nia fen basa Nia kous tamba Espirito Santo.”

 

Anju ne’e husu nia atu simu Maria iha nia uma,

simu Maria nudar nia kaben,

nia kous tamba Espirito Santo.

 

Jose simu Maria nudar nia noiva , maske nia kous ona ba fulan ruma nia laran nudar nia fen, Jose mos assume nia responsabilidade nudar kosok oan ne’e nia Aman hakiak.

Wainhira Jose hader nia , Nia simu kedas Maria nudar nia fen.

 

Saun Jose hatudu los mai ita, ema Maromac nian basá iha momento “duvida” iha moris precisa buka tulun, precisa ema seluk nia conselho…ba Saun Jose nia loke an ba inspirasaun Divina; hodi loke an mac nia bele hare Maromac nia vontade.

Maromac iha plano ida mai ita id-idak, wainhria nia matan monu iha ita no fihir ita maske ita buka dalan atu ses maibe dala barak la konsegue,

“Maromac tau nia marka la iha ema ida bele hasai.” Nune’e mos wainhira Nai Maromac hakarak la iha ema ida nebe bele impede Maormac nia plano;

 

Hanesan istoria David nian Maromac bolu nian atu ukun maske nia hahalok sira mos dala barak la tuir dalan Maromac Nia vontade maibe Maromac fiel nafatin ba nia;

Saun Jose rasik hatudu mai ita!

 

Ohin mos nafatin halo istoria nebe hanesan; Maromac kontinua bolu ….Nia bolu ema feto no mane atu harí Maromac nia reino iha rai ne’e, ida ne’e mac Maromac nia vontade.

 

Ida ne’e mac vocasaun…

Maromac bolu ita houto atu sai sarani, “liu housi batismo ema ida hola parte iha  Kristo Nia isin no sai Maromac nia povo. No sira liu housi sira nia kna’ar amululik, profeta no liurai nian” no ida ne’e mac fundamento ba vocasaun hot-houto iha Kreda.

 

Ita sai sarani tamba ita fiar iha ida nebe bolu tamba ne’e ohin ita mos halibur iha ne’e atu celebra ita nia fiar. Ita mos precisa hatan nafatin ba bolu ida ne’e…

-bolu ida iha Kreda- bolu ida atu forma comuniaun  ho Cristo, tuir Maromac nia vontade no espirito santo nia kbiit. Katak ema houto Maromc bolu atu hola parte iha Creda nia moris ka sai protagonista iha Kreda nia moris no nia missaun.

 

Wainhira kolaia kona ba vocasaun ida ne’e ita dehan los duni ida ne’e misterio duni tamba dala barak ita la komprende. Buat nebe dala barak ita husu mac ne’e , saida mac sai criteria ba Maromac atu hili foin sa’e ida?

 

-Maroamc iha nia criteria rasik, nia livre (hanoin kona ba vocasaun David nian…)ema karik hare liu ba aparencia external maibe Maromac hare iha laran…

 

-ida ne’e iniciativa Maromac nian nebe fihir ema id-idak tuir nia sasukat rasik.

sira nain tolu rasik depois halo percurso vocasaun nian iha tinan barak ikus mai too iha conclusaun ida katak,  “wainhira koalia kona ba vokasaun laos ita mac sai nain maibe Maromac, ita instrumento ida nebe Maromc precisa no usa; No ida ne’e mac sira fiar! No ho haraik an sira houto reconhece katak:

 

“LAOS IMI MAC HILI HA’U , MAIBE HA’U MAC HILI IMI”(Jo 15:16)

 

No ida ne’e mai sai nudar sira nia LEMA ordinasaun diacono nian nebe continua fo inspirasaun iha sira nia moris nudar ministro ordenado ida.

 

Maibe ohin ita hakarak koalia kona ba sira ministerio ordenado nian nudar diacono. ita assiste dadaun kona ordenasaun diacono sira nian. Liu housi sacramento orden nian mac ita nia maun alin nain tolu  ne’e hetan consagrasaun. ka “atu consagra” iha mos sentido ida katak, “atu haketak an ba kna’ar santo Maromac Nian.”

Lia fuan diacono mai housi lia grego , diákonos significa servo;  wainhira ita liga ho expressaun sira iha Testamento Foun hanesan diakonia=service, verbo “diakonein=atu servi.”

 

Espiritualidade diakono sira nia  mac espiritaulidade ida atu servi.

 

Hau hakarak partilha experiencia ruma nebe acontece horseik lokraik nebe hamtuk ho familia sira iha Lecidere sira nain tolu halo sira nia promessa. Ba amo diocesano sira ida ne’e laos novidade maibe ba hau novidade ida tamba sira promote buat ha’at:

 • Promote atu moris iha celibate too mate
 • Promote atu halo responsabilidade didiak  diakono nian
 • Promote atu Buka ho laran tomac tuir Kreda Nia ukun fuan tomac no buka fo exemplo diak ba ema seluk
 • Promote katak decisaun hirak ne’e houto ho liberdade rasik no tamba domin ba deit Maromac;

 

Ba hau promessa ida ne’e mac fundamental tebes ba diacono ida liu-liu molok atu halo kna’ar ida importante  hodi promote atu moris laran mos no moris deit ba Maromac. Celibato katak ema nebe tamba domin ba Maromac nia hili atu la forma familia. Ema ida nebe moris ba Maromac deit nia sei disponivel total ba servisu Maromac nian;               ema nebe la kaben preokupa deit ho Marmac nia servisu.

 

Diacono laos atu servi deit maluk sira maibe nia kna’ar nebe a’as liu atu fo Gloria nafatin ba Maromac; ho kna’ar santo ida ne’e tulun atu estabelece relacionamento ida nebe diak ho Maromac.  kna’ar importante diacono nian ida mac atu harohan….SERVIDOR IDA PRECISA…..SER DILIGENTE…BADINAS HAKLAKEN MAROMAC NIA LIA FUAN…BADINAS HALO DIAK…BADINAS HAROHAN!

 

Saun Jose ema nebe badinas ita husu atu nia hakiak vontade ka espirito ida ne’e iha ita houto nia fuan sai ema nebe badinas…liu-liu ba sira nain tolu!

LA BANDO USA MEIOS COMUNICAÇÕES, BELE USA MAIBE LAOS ATU ABUJA

DCDD – Lia hirak ne’e Bispo Dili, Dom Virgilio da Silva koalia wainhira comemora Festa Maria Imaculada Conceição nebé monu iha loron 8 fulan Desembro foin lalais ne’e, iha Catedral Dili. Tan ne’e, Dom Virgilio do Carmo da Silva hateten; “meios comunicações hirak ne’e laos atu bando, maibé uja laos atu abuja. Dalabarak meios Comunicação hirak ne’e, halakon tiha momento comversação iha família. Família buka aprende hamutuk kona ba impacto positivo no negativo média ninian, iha família mak educa kikoan sira atu uja”. Dom Virgilio haforsa tan katak: Além média sai hanesan desafios ka ameasa ida ba ita, ita mos precisa matan moris ho neon nain hasoru sira nebé mai ho objectivo, hakarak promove moris nebé diak, maibé, dalaruma liu husi meios oi-oin sai ameasa ba ita nia valor sira hanesan; Sexo livre, uja Komdom no meios seluk-seluk tan, hodi halo promoção katak; hodi halo ema fiar lalais no hakarak koko, maibé, iha médico sira mos pessimista kona ba buat hirak ne’e, satán moralmente la tuir Creda nia hanorin.

Bispo haktuir tan katak; Consequência ida mak ita hare moras oi-oin continua da’et iha ita nia rain laran liu-liu iha cidade Dili. Buat nebé dalaruma halo ita hanoin mak ida ne’e; iha sasukat ruma mai ita, iha momento ne’e, sasukat moris Moral nian, iha nebé mak hau bele kadi hau nia conciência atu labele monu lalais ba virus, tenik Dom Virgilio iha Catedral Dili, (08/12).

Dom Virgilio esplica katak; Ohin loron iha era ida nebé ema hanaran; era revolução Digital nian, nebé penetra iha espaço no momento hotu iha família nian, iha comunidade, escola, Paróquias, Sociadade, ita sei iha autoridade ka kbi’it atu regula ka tamba liberdade ita husi buat hirak ne’e daet masque to’o estraga ita nia valor tradicional, ita nia fiar Timoroan sarani ninian, iha kedas ona iha Amo Papa nia Exortação; “Amores Laetitia”, nune’e mos foin dadaun ne’e, Bispo sira iha Ásia nian iha mundo, iha Colombo Srilanka sublinha tan ponto nebé hanesan; preucupa ho pornografia nebé daet liu husi meios hirak ne’e hotu; Internet no Média Social. Tan ne’e Bispo sira Ásia ninian haforsa tan Amo Papa ninia hakarak ne’e hodi apela ba famílias sarani sira hotu iha Ásia, liu-liu aman no inan sira atu conciênte ho força negativo nebé meios comunicações Social no formação kona ba valor materialista hirak ne’e,

Dom Virgilio hateten tan; Iha pesquisa ida nebé amo Vigário Assunto Educação nian ho ninia equipa halo no apresenta ba iha assembleia Padres e Madres iha 22 de Novembro katak; pesquisa ida ne’e, sira halo iha escola lubuk ida liu-liu iha Dili laran. Tópico nebé equia ne’e apresenta mak; “Tópico ida kona ba Fiar, kona ba Futuro no vida Moral”. Husi ne’e hatudu resultado katak; Jovem 100 sira nebé hatan kona ba buat fiar ninian no futuro voluntariamente afirmativo besik ba iha 70% katak; kona ba fiar, kona ba futuro ita la dúvida kona ba ida ne’e.

Maibé husi grupo nebé hanesan, wainhira trata kona ba assunto Moral ninian hatudu katak; 50% mak bele hetan duni buat nebé tuir sira nia conciéncia moralmente bele kala lae. Los duni hau lakohi atu generaliza buat ne’e no pessimista ho resultado ida ne’e, maibé, ida ne’e bele sai indicador ida mai ita hotu, nudar educador, pastor no responsável ba kikoan, foinsae no ita nia família..(Cko)